Vallø og omegn Historielag

Årsmelding 2017

Foreningen. Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 12 historie-hefter basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Det er også opprettet en egen hjemmeside – vallohistorie.no – ­ med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. All medlemsinnsats er frivillig. Pr. 31.12.2017 hadde laget 261 medlemmer.

Styresammensetning. Leder: Ragnar Henriksen – Kasserer: Finn Hansen -Sekretær: Fordelt i styret – Medlem: Gunnar Olav Andersen – Medlem: Tor Asgeir Pettersen – Medlem: Eldar Sveinung – Varamedl.: Anne Katrine Olsen – Varamedl.: Kari Andersen, senere avløst av Kai Norman Hansen pga. sykdom.

Revisor           Aage Jacobsen

Virksomhet. Det er avholdt 10 styremøter, ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, en sommertur, 38 søndagsåpninger i museet samt åtte omvisninger fra diverse foreninger, undervisning for ungdomsskoler, 9. klasse, om bombingen av Vallø. I alt kan vi notere mer enn 1460 fremmøtte hvorav 479 skoleelever og lærere/voksne. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet.

Museet. I løpet av 2017 har det vært 885 registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt åtte omvisninger og gjennomført 33 undervisningstimer for til sammen 479 elever og lærere. Og 96 stykker fra foreninger og lag. I løpet av året har vi solgt en DVD, tre jubileumsbøker og 61 hefter. For 2018 vil husleien være på kr. 6 834,- pr. måned, dvs. kr 82 020,- pr. år.

Batteriodden, Hovedgårdsparken. Ingen besøk eller dugnader. Stengt pga. opprensking på Esso sitt område.

Medlemsmøter. Har avholdt syv medlemsmøter med i snitt 75 til stede. Årsmøtet 60 stk. og julemiddagen 42 stk. Årets sommertur gikk til Växjö, Kalmar og Öland i Sverige med 38 medlemmer.

Foredragsholdere

19. jan.            Arne Lie: Arv og arverett.

16. febr.          Roar Pedersen: Marinehospitalet på Presterød Gård.

16. mars          Årsmøte, ikke foredrag.

20. april           Per Arne Olsen: Fylkesmannsembetet, fylkes- og kommunesammenslåinger.

11. mai            Tormod Pettersen:     

14. sept.          Stein Rune Klemmetsby: Farmannsbussene.

19. okt.           Kai Norman Hansen: På sporet av vikinger i Frankrike.

16. nov.           Bjørn Abrahamsen: Rundtur i gamle Tønsberg.

Saltverksfilmen. Hadde urfremvisning på julemøtet 7.12.17 og ble meget godt mottatt av medlemmene. Vi vil takke for alle som har støttet dette prosjektet økonomisk, både private, lokale bedrifter, fylket og stiftelser. Vi kan her nevne at i 2017 mottok historielaget hele 225 000,- kroner for ferdigstillelse av filmen om Saltverket.

Årsmelding 2016

() tall for 2015

Foreningen: Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 12 historie-hefter basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. I år: Finn-Aage Christoffersen «Mitt tapte Vallø». Vi har også egen hjemmeside –vallohistorie.no- ­ med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff. All medlemsinnsats er frivillig.

Styresammensetning: Leder: Ragnar Henriksen – Kasserer: Finn Hansen – Sekretær: Tormod Pettersen – Medlem: Gunnar Olav Andersen – Medlem: Tor Asgeir Pettersen – Varamedl.: Anne Katrine Olsen – Varamedl.: Eldar Sveinung – Varamedl. Kari Andersen

Revisor:         Aage Jacobsen

Virksomhet: Det er avholdt 10 styremøter, ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, en sommertur, 36 søndags-åpninger i museet samt diverse omvisninger, undervisning for barne- og ungdomsskoler og en dugnad. I alt kan vi notere 921 (1470) fremmøtte hvorav 201 skoleelever og lærere/voksne. Det er iverksatt arbeid med å få laget en DVD om Vallø Saltverk. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet.

Museet: I løpet av 2016 har det vært 562 (762) registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt 9 (13) omvisninger og gjennomført 9 (18) undervisningstimer for til sammen 201 (376) elever og lærere (to undervisningstimer hver). I løpet av året har vi solgt 16 bøker, 100 hefter.

Batteriodden, Hovedgårdsparken: Både Batteriodden og Hovedgårdsparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Pga. saneringsarbeider på raffineriet har området vært avstengt. Det har derfor ikke vært noen omvisning hverken i Hovedgårdsparken eller Batteriodden i år. I samarbeid med Skjærgårdstjenesten hadde vi imidlertid en omfattende dugnad på Batteriodden i juni. Arbeidet besto vesentlig i grasklipping, hogst og opprydding.

Medlemsmøter: Det har vært avholdt ni medlemsmøter inkl. årsmøte og jule-middag med gjennomsnittlig 75 til stede. Årets sommertur gikk til Århus med 29 deltagere. 51 medlemmer deltok på årets julemiddag med tradisjonell julemat og eget musikkopplegg. Foredragsholdere som har besøkt oss:

14. jan.            Erik Evensen «Tur med Fram til Antarktis”

11. febr.          Tormod Pettersen «Tur til Lofoten og Svalbard».

17. mars          Årsmøte. Finn Aage Christoffersen «Mitt tapte Vallø»

14. april           Gunnar Olav Andersen «Hvalfangstgründerne Brun og von der Lippe»

19. mai            Inger Bjar -Kessler «Claudia Olsen»

15. sept.          Eivind Luthen «Middelalder og pilgrimmer”

13. okt.           Jon Brun «Seilas i Europa»

17. nov.           Jørgen Fidjeland «Tønsberg Renseanlegg IKS»

Skoleundervisning/Skolesekken: I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk har vi utformet og gjennomført et to timers undervisningsopplegg for seks 9. klasser med tema: Dagliglivet under krigen og bombingen av Vallø. I tillegg har vi hatt undervisning for tre 4. klasser.

Årsmelding 2015

Foreningen: Vallø og omegn Historielag ble stiftet 8. nov. 1994. Formålet var og er å forske i, ivareta og formidle stedets (Søndre Slagens) historie. Historielaget har derfor opprettet eget museum på Vallø og gjennom årene utgitt en 10 års jubileumsbok og 11 historiehefter basert på et rikholdig kildemateriale, forfatternes egne erfaringer og et fyldig bildemateriale. Det er opprettet en egen hjemmeside – vallohistorie.no ­– med oversikt over den historiske utvikling samt nyhetsstoff.

Styresammensetning

Leder:             Ragnar Henriksen

Sekretær:        Tormod Pettersen

Kasserer:         Finn Hansen

Medlem:         Rita Holmøy

Medlem:         Gunnar Olav Andersen

Varamedlem:  Anne Katrine Olsen

Varamedlem:  Eldar Sveinung

Varamedlem:  Tor Asgeir Pettersen

Revisor:         Aage Jacobsen

Virksomhet: Det er avholdt 10 styremøter, ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag, en stor minnemarkering, en sommertur, 36 søndagsåpninger i museet samt diverse omvisninger, flere dugnader og undervisning for barne- og ungdomsskoler. I alt kan vi notere mer en 1470 fremmøtte hvorav 370 skoleelever og lærere/voksne. I tillegg var ca. 400 til stede ved minnemarkeringen. For denne innsatsen mottok vi «Tønsberg kommunes kulturpris 2015» av ordfører Petter Berg på årets julemiddag. Vår virksomhet påvirker ikke miljøet.

Museet: I løpet av 2015 har det vært 762 registrerte besøkende på søndager. Det har vært avholdt 13 omvisninger og gjennomført 18 undervisningstimer for til sammen 376 elever og lærere (to undervisningstimer hver). I løpet av året har vi solgt syv bøker, 55 hefter og ni DVD-er.

Batteriodden, Hovedgårdsparken: Både Batteriodden og Hovedgårdsparken eies av Esso, kanonene er utlånt av Marinemuseet til Tønsberg kommune. Historielaget ivaretar den daglige drift og guiding. Det har i 2015 vært stor aktivitet på Batteriodden.  Etter at de ble oppdaget råte i kanonlavettene innkalte vi Marinemuseet og Bydrift til befaring av Batteriodden. Dette resulterte i at kanonstillingene ble demontert i samarbeid med Esso v/ Wike & Wike og fraktet til Bydrift på Kilen. De vil i løpet av vinteren foreta de nødvendige reparasjoner. Både på Batteriodden og i Hovedgårdsparken har det vært omfattende dugnadsarbeider. I Hovedgårdsparken deltok også Bydrift med traktor og gressklipper. Det har i år vært avholdt syv omvisninger m/ guide, noen også i Hovedgårdsparken. At Esso stenger Hovedgården og veien ut til Batteriodden i fire år vil bli en utfordring.

Minnemarkering: 70-årsmarkeringen for de omkomne under bombingen av Vallø 25. april 1945 ble avholdt ved krigsminnesmerket søndag 26. april 2015 med over 400 til stede. Historielagets leder Ragnar Henriksen, ordfører Petter Berg og raffineridirektør Tore Revå holdt minnetaler. Deretter ble det i museet vist en minnefilm for de vi hadde plass til basert på intervjuer med seks av de som overlevde bombingen.

Medlemsmøter: Det har vært avholdt ni medlemsmøter inkl. årsmøte og julemiddag med gjennomsnittlig 75 til stede. Det ble også som nevnt arrangert en stor minnemarkering med over 400 til stede og en tur til Danmark med 48 deltagere samt en julemiddag med 48 deltagere. Foredragsholdere som har besøkt oss:

15. jan.            Bente Pedersen, Enklere Liv AS: Utstyr for å gjøre livet enklere.

12. febr.          Tormod Pettersen: Tur til Buthan.

13. mars          Årsmøte. Tormod Pettersen: Gjennomgang av hjemmesider.

16. april           Arne Conradsen: Vallø/Vallø Saltverk 1795 – 1820 m/animasjonsfilm.

21. mai            Per Rosenblad Brun, Gamle Tønsberg: Vyer for kultur i Tønsberg – historie.

10. sept.          Trond Barth Andersen: «Vikings» dramatiske ferd over Atlanteren i 1893.

15. okt.           Tore Gjelsås: Blomsterprakt på Vallø sommeren 2015.

12. nov.           Tore Revå og Jacen Jacobsen, begge Esso og Terje Larsen, Veidec: Vallø miljøoppryddingstiltak.

10. des.           Julemiddag med sanginnslag av Gunnhild Glad.

Skoleundervisning/Skolesekken: Vi har hatt undervisning for to 4. klasser og fem 8. klasser, sistnevnte også med lunsjgrill iLekeparken. I samarbeid med Tønsberg kommunes Kulturelle Skolesekk har vi dessuten utformet og gjennomført et to timers undervisningsopplegg for syv 9. klasser med tema: Dagliglivet under krigen og bombingen av Vallø.

Årsberetning 2014

Styret har i 2014 bestått av:
Leder Ragnar Henriksen, sekretær Tor Meilegård, kasserer Finn Hansen, styremedlemmer Rita Holmøy og Gunnar Olav Andersen.
Varamedlemmer:
Anne Katrine Olsen, Eldar Sveinung og Tor Asgeir Pettersen.
Revisor Aage Jacobsen.

Det er avholdt 9 styremøter og 8 medlemsmøter. Det har også vært avholdt et møte i Saltverkskomiteen sammen med leder i historielaget.
Medlemsmøtene har hatt et snitt på ca. 75 fremmøtte medlemmer.
Foredragsholdere som har besøkt oss:
16. jan. Tormod Pettersen fortalte om “Don Pedro” fra Tønsberg. Så orienterte Arne Conradsen om Saltverkets historie og produksjon og viste deler av 3-D-modellen.
13. febr. Tormod Pettersen: Kåseri om Svend Foyn.
13. mars. Kjell Vik fortalte om og viste bilder fra Tønsberg i gammel og ny tid.
24. april. Tolvsrød Trafikkskole: Trafikkregler, rundkjøringer, syn og generelt om bilkjøring.
22. mai. Arne Conradsen, Tema: Vallø Saltverk 1739 – 1860
11. sept. Museumspedagog Anne Arveschoug fra Slottsfjellmuseet kåserte.
16. okt. Avdelingsleder Kaia Lind fra VESAR orienterte om bedriften.
13. nov. 5 fortellinger fra Tjømeskjærgården v/ Einar Erlingsen.
9. des. Julemiddag på Redningen
Museet: 
I løpet av 2014 har det vært ca. 970 besøkende på søndager.     Ca. 40 elever / lærere fra Husvik skole var på besøk 2.juni.
Andre aktiviteter:
Den 4-dagers sommerturen til Viborg i Danmark med 35 deltakere var meget vellykket. Flere fine utflukter.
Vi har fått vår egen nettside www.vallohistorie.no med Tormod Pettersen som redaktør. Mye fint innhold med mye informasjon.
Jobbing med Saltverkmodellen v/Arne Conradsen er inne i sin absolutt siste fase for overlevering. Meget spennende.
Ragnar og Eldar har jobbet en del med Esso`s planer mot både Esso og Tønsberg kommune for informasjon og mulig påvirkning. Viktig arbeid.
Det har også vært dugnad på Batteriodden.
27. april var det et fellesopplegg i samarbeid med Tunsberg Historielag og oss om en vandring på Hovedgården og besøk i kirken. Ca. 200 hadde møtt fram. Ragnar Henriksen fortalte om Saltverket. Inger Bjar-Kessler fortalte om Jacob Lerche. Eldar Sveinung fortalte om parken på Hovedgården og Ragnar Dahl fortalte om bygningene som har stått på Hovedgården. Arne Frantzen holdt orientering om kirken. Noen besøkte også museet. Meget vellykket arrangement.
Vi har på nytt trykket opp 4 av våre temahefter. Har også trykket opp nye 250 eksemplarer av jubileumsboka.
Vi har dessverre i året som har gått mistet en av våre æresmedlemmer. Vi minnes Ragnar Dahl med respekt.

Årsberetning 2013

Styret har i 2013 bestått av:
Leder Ragnar Henriksen, sekretær Tor Meilegård, kasserer Finn Hansen, styremedlemmer Rita Holmøy og Gunnar Olav Andersen.
Varamedlemmer: Anne Katrine Olsen, Fritjof Tange og Eldar Sveinung.
Revisor Aage Jacobsen.

Det er avholdt 9 styremøter og 8 medlemsmøter og julemøte. Det har også vært ett fellesmøte med styret og saltverkskomiteen, og ett med Elisabeth Sommer, som vi leier museet av. Fornyet kontrakten for museet for nye 3 år fra 1.okt. 13. Medlemsmøtene har hatt ett snitt på ca. 80 medlemmer.
Foredragsholdere som har besøkt oss:
17.jan. Spir Arkitekter: Boliger på gamle tapetfabrikken ?
13.febr. Kriminalsjef K.  Abrahamsen: Kriminalbekjempelse – et felles ansvar.
21.mars. Eldar Sveinung: SURKA. Fra Pæle til perle.
18.april. Per Skarung: Roald Amundsen`s ekspedisjon til Sydpolen.
22.mai. Optiker Egil. B Stensholt: Syn og synsfeil.
12.sept. Tormod Pettersen: Tur til Israel.
24.okt. Arne Frantzen: Vallø Kirke.
14.nov. Frivilligsentralen i Tønsberg: Underholdning og allsang.
12.des. Julemiddag på Redningen.


MUSEET:
Ca. 800 personer har besøkt oss på søndager.
Presterød U.skole har besøkt oss med 65 elever og lærere Det var omvisning i Vallø Kirke og museet. Pga dårlig vær så ble det ikke besøk på Hovedgården og Batteriodden.

Tønsberg kommune 50 personer.

Andre aktiviteter:
Sommertur til Gotland 5 dager med 31 deltagere. 
Dugnad på Hovedgården på forsommeren.
Nye flotte bilder i monteret ved Hovedgårdporten.
Vært i kontakt med Esso om besøk på Hovedgården og Batteriodden, da opprensingen av området ikke kommer 
I gang for til høsten. Ser ut til at det lar seg ordne.


Saltverksmodellen:
Prosjektet er snart avsluttet og klar til overlevering. I mai i år er det 5 år siden vi hadde første møte med arkitekten.

Styret