Industriens definitive sortí

Vallø Oljeraffineri

Illustrasjon: Kristiansen & Bernhardt

På oppfordring fra Tønsberg kommune har Esso Norge as overlevert et forslag til utnyttelse av det i dag sterkt forurensede raffineriområdet. Mye av området på 260 000 kvm er i dag forurenset pga. av tidligere deponering av syrebekk og blekejord samt lekkasje av olje i grunnen, ikke minst pga. bombingen i 1945. Før stedet kan tas i bruk må derfor hele 80 000 tonn masser rengjøres eller skiftes ut før området kan brukes til utbygning. Et arbeid som ikke regnes avsluttet før 2020. (Se mer i artikkel under Aktuelt)
Planen legger opp til et 90 000 kvm boligareal, ca. 1000 enheter fordelt i blokker på i opptil fire etasjer, midt på det tidligere industriområdet. Mot nord er det avsatt et næringsareal på 32 000 kvm. Mot syd og øst er det planlagt et grøntområde på 100 000 kvm. Videre er det mot vest avsatt plass til to småbåthavner og en fergekai.

Vallø Tapetfabrikk

Illustrasjon: Stir Arkitekter. Boliger til venstre, næringsbygg bak til høyre

Spir arkitekter AS er leid inn av Avantor AS for å bistå i regulering av Sjøsenteret Vallø og har i den forbindelse innlevert ovenstående forslag til arealløsning basert på formål bolig, næring og småbåthavn. De forskjellige bygninger er lagt på hver sin side av en akse fra Vallø kirke og ned til sjøen. Aksen tangerer Tapetens tidligere fyrhus og teglstenspipe som beholdes. For at det grønne skal dominere er mesteparten av garasjene lagt under jorden.