Vallø kirke (1782 – )

Vallø Saltverk bidro til stor befolkningsvekst på Vallø og i 1770-årene var folketallet der på ca. 400. Men skulle folk til kirke, og det skulle de fleste, måtte de helt til Slagen kirke. I lengden ble det en lang kirkevei for så mange mennesker. I 1777 ble det derfor, på Verkets Saltforvalter Jacob Lerches initiativ, bestemt at det skulle bygges en egen kirke på Vallø bekostet av saltverket. Stor og rik skulle den være og oppførelsen ble anslått til 4000 riksdaler. «Det skader ikke at Guds ord forkynnes fra en verdig plass» skal Lerche ha sagt da man engang bebreidet ham for at kirken ble for dyr.
Grunnsteinen ble lagt 17. juli 1781 og kirken var ferdig og innvigd 4. desember året etter. Vallø kirke er en langkirke utført i trevirke med 300 plasser. Både bygningen og inventaret er holdt i Ludvig 16. stil. Den fikk navnet Christians kirke etter kong Christian VII. Hans monogram er plassert over kordøren. Langs nordveggen er det et galleri som svinger ut. Her sto kongestolen. Kirken er lite forandret opp gjennom årene, fortsatt er altertavle, døpefont og prekestol fra byggeåret.
Orgelet i kirken er gitt av Christian Vll. Kirken har helt fram til 1982 vært i privat eie, først som en del av Saltverket, siden som Essos eiendom. Bruksretten til kirken var overdratt til menigheten lenge før dette mot at Esso ikke skulle ha noen utgifter til vedlikehold, Dette medførte etter hvert til et visst forfall, avflasset maling o.l.
I 1982 var kirken 200 år, og Sem kommune fikk kirken i gave av Esso. I tillegg ga bedriften kr. 100 000,- til oppussing. Sem kommune hadde da allerede bevilget kr. 200 000,- til samme formål og nå står den der i sin fordums prakt. Den stilfulle og vakre kirken er innlemmet i Søndre Slagen menighet og Tønsberg kommune sørger for vedlikeholdet.

Kirkerommet sett mot sakristiet. Kong Christians monogrambak taklampen.
Kongensstol i balkongutbygget til høyre. Tschudis plass til venstre for orgelet.

Gravplasser på Vallø kirkegård

Maren og Jacob Lerche (for-og bakside)


Verena Tshudi, Peter Tscudi og Melchior Tshudi
Frederikke Petterine Pedersen
Ida og Christian H. Cristophersen
Ruth og Daniel Raaen
Else Emilie Raaen
Tull og Finn Raaen