Vallø kirke (1782 – )

Vallø Saltverk bidro til stor befolkningsvekst på Vallø og i 1770-årene var folketallet der på ca. 400. Men skulle folk til kirke, og det skulle de fleste, måtte de helt til Slagen kirke. I lengden ble det en lang kirkevei for så mange mennesker. I 1777 ble det derfor, på Verkets Saltforvalter Jacob Lerches initiativ, bestemt at det skulle bygges en egen kirke på Vallø bekostet av saltverket. Stor og rik skulle den være, og oppførelsen ble anslått til 4000 riksdaler. «Det skader ikke at Guds ord forkynnes fra en verdig plass» skal Lerche ha sagt da man engang bebreidet ham for at kirken ble for dyr. Grunnsteinen ble lagt 17. juli 1781 og kirken var ferdig og innviet 4. desember året etter. Vallø kirke er en langkirke utført i trevirke med 300 plasser. Både bygningen og inventaret er holdt i Ludvig 16. stil. Den fikk navnet Christians kirke etter kong Christian VII. Hans monogram er plassert over kordøren. Langs nordveggen er det et galleri som svinger ut. Her sto kongestolen. Kirken er lite forandret opp gjennom årene. Fortsatt er altertavle, døpefont og prekestol fra byggeåret.
Orgelet i kirken er gitt av Christian Vll. Da Anton Tschudi overtok Vallø Saltverk fra sin far Peter Tschudi overlot han den frie bruksretten til Vallø Kirke som en gave til beboerne på Vallø i 1872, men beholdt selv eierskapet til kirken og noen nærmere definerte rettigheter knyttet til eksklusiv rett til bruk av Tschudi-stolen (galleriet) og rett til gravplasser for seg og sin familie på kirkegården. I Sem og Slagen bygdebok omtales overføringen av bruksretten som ble gjort av Anton Tschudi i avtalen av 18. juni 1872. I ettertid oppsto det uenighet om hvem som skulle betale for vedlikehold av kirken. Dette medførte etter hvert til et visst forfall, avflasset maling o.l. Esso, som senere ble eier av saltverkstomten, sørget i 1982 for at det formelle eierskapet ble overført til Sem kommune. I tillegg ga bedriften kr. 100 000,- til oppussing. Sem kommune hadde da allerede bevilget kr. 200 000,- til samme formål, og nå står den der i sin fordums prakt. Den stilfulle og vakre kirken er innlemmet i Søndre Slagen menighet, og Tønsberg kommune sørger for vedlikeholdet.

Kirkerommet sett mot sakristiet. Kong Christians monogrambak taklampen.
Kongensstol i balkongutbygget til høyre. Tschudis plass til venstre for orgelet.

Gravplasser på Vallø kirkegård

Maren og Jacob Lerche (for-og bakside)


Verena Tshudi, Peter Tscudi og Melchior Tshudi
Frederikke Petterine Pedersen
Ida og Christian H. Cristophersen
Ruth og Daniel Raaen
Else Emilie Raaen
Tull og Finn Raaen