Færder Nasjonalpark

Færder nasjonalpark er en nasjonalpark i Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold. Parken ble opprettet 23. august 2013 for å «bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep».
Parken utgjør ca. 340 km², hvorav 325 km² i sjø. Den strekker seg fra Ormøy i Nøtterøy kommune i nord til Færder fyr i Tjøme kommune i syd. Ormø–Færder landskapsvernområde og en rekke naturreservater ble innlemmet i nasjonalparken ved opprettelsen.
Sandø, Bolærne Østre, Bustein og Moutmarka er viktige områder for en mangfoldig planteflora og insektfauna. Det er registrert 309 rødlistede arter i nasjonalparken, blant annet kammarimjelle og gul hornvalmue.
Øyene Store Færder og Lille Færder og det fredede Færder fyr ligger innenfor nasjonalparken. Det samme gjelder Grevestuen på Mellom Bolæren, en av Norges eldste jakthytter. Deler av de bebodde øyene Bjerkøy, Nordre Årøy og Søndre Årøy ligger også innenfor nasjonalparken.
I Færder nasjonalpark er også sjøbunnen vernet.
Teksten er hentet fra Wikepedia.