Medlemsmøtereferat 16. februar

Hospitalet på Presterød

Etter fremmøtet å dømme var dette et emne av stor interesse. Det var derfor en meget fornøyd leder Ragnar Henriksen som ønsket over 90 fremmøtte hjertelig velkommen. Etter et lite hjertesukk om manglende innbetaling av kontingent, men også frieri til utvidet medlemskap, ga han ordet til lege Roar Pedersen, som startet med å unnskylde seg med at han var innflytter til Søndre Slagen. Men bevares, alltid velkomment med ytringer fra noen utenfra om Søndre Slagens historie.
Pedersen nevnte at han ganske tidlig ble oppmerksom på at det på Presterød Gård hadde vært et hospital og hadde gledet seg til å høre mer om dette, men lokal viten om hospitalet viste seg å være svært begrenset. Derved satte han i gang med egne undersøkelser bl. a. ved samtaler med Martin Kirsebom, ved å studere et tobinds verk av Fredrik Beutlich og ved dypdykk i Riksarkivet. Her fant han en pakke med både journaler og dagbøker. 
Historien viste seg å være både omfattende og overraskende. Hvorfor ble det et marinehospital akkurat her og hva foregikk på dette hospitalet?
Pedersen ga oss en rask innføring i Presterød Gårds historie fram til 1798, da Frans Bull, Tønsberg i ung alder kjøpte denne flotte gården med store jordbruksområder, urte- og frukthage, fiskedammer, bygninger i ypperlig stand og med en praktfull 14-roms hovedbygning. Bull utvidet det hele etter hvert med både teglverk og brennevinsbrenneri. 
I forbindelse med Napoleons-krigen og briters og svenskers kapervirksomhet fra 1807 til 1814 vokste behovet for mer hospitalkapasitet, og på forespørsel leide Frans Bull ut hovedbygningen og noen andre bygninger til marienehospital i 1808. Det 14-roms hovedbygget ble innredet til betjening og hele 120 sykesenger. Hospitalet ble bestyrt av sjefskirurg Paul Martin Johansen, og nestkommanderende på Prins Christians Batterie, Vallø ble utnevnt til tilsynsoffiser.
Kirurg? Dette bar bud om at her foregikk det både blodige operasjoner og smertefulle amputasjoner. Men nei. En langt større belastning enn å bli skutt på, var alvorlige sykdommer pga. alt slitet, trange forhold, elendig kosthold og dårlig hygiene ombord. Hospitalets oppgave var derfor stort sett å behandle sykdommer som dysenteri (blodgang), malaria (koldfeber), salmonella/tyfoid (nervefeber) m.m. Behandlingsmuligheter var få, men universalmiddelet mot sykdom den gang var brennevin tilsatt bitterstoff. 
I tiden 1808-14 døde det 57 personer på hospitalet inkl. 17 russiske matroser fra orlogsfartøyet ”Sevolad».
Hospitalvirksomheten ble avsluttet i 1824. Frans Bull splittet deretter gården i flere bruk og solgte seg ut.
En interessant eier av Presterød Gård var kammerherre Morgenstierne som i ca. 1860 hadde på besøk den kjente maleren Peder Balke for å dekorere hovedbygningen, lage malerier og lære opp sine barn i malerkunst.
Birger Martin Kirsebom kjøpte Presterød Gård i 1914. Gården er fremdeles i Kirsebom-familiens eie.
Pedersen avsluttet sitt foredrag med å si at en omfattende og rikt illustrert artikkel om dette emnet vil bli å finne i høstens utgave av «Berget»
Fornøyd leder takket hjertelig for et glimrende og flott illustrert kåseri. Han fortsatte med å opplyse at det pr. nå var påmeldt 36 til årets sommertur og forkynte med stolthet at vi nå hadde mottatt kr. 40 000,- for lydsetting av vår animasjonsfilm om Saltverket. Han kunne også berette at vårt fremviseranlegg i museet vil bli skiftet ut.
Aften ble avsluttet med prat, utlodning wienerbrød og kaffe.

Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 19. januar 2017
Arv og arverett
Leder Ragnar Henriksen ønsket de 72 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 19. jan. 2017. Han rettet også en spesiell velkomst til æresmedlemmene Arne Conradsen og Finn Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til advokat Arne Lie som startet sitt foredrag med å si at hans advokatfirma er etablert i Tønsberg med allsidig erfaring innen rettspraksis. En juridisk landhandel, som han kalte det, og satte derved tonen for et engasjert foredrag for en lydhør forsamling
Arv kan ikke oppstå før etter at død har inntruffet. Eventuelt forskudd på arv trekkes fra ved endelig arveoppgjør. Gave kan derimot gis til et av barna uten at det berøres av arveloven. Utgangpunktet er at i levende live kan foreldre skalte og valte med sin formue som de vi vil, i alle fall så lenge de er tilregnelige. Men ved død er arveretten regulert ved arveloven av 1972 for arv og testamentering..
Ettersom samfunnsutvikling og samlivsformer i etterkrigstiden har vært i rivende utvikling, ga Lie oss en liten innføring i arvelovens og barnelovens historie. Før var det greit med far og mor, barn, barnebarn i rett linje osv., livsarvinger, og det var det. Men nå, med skilsmisser og gjengifte med nye barn, samboerskap, sæd- og eggdonasjoner og forhold mellom samme kjønn, er det hele blitt noe mer komplisert. Medmor er bl. a et nytt begrep.
I utgangspunktet bør et arveoppgjør være en grei sak, hvilket det i de fleste tilfeller også er. I noen tilfeller kan det være en fordel med litt advokathjelp til avklaring og råd. Men så er det tilfeller hvor det oppstår arvetvist, og det kan være forferdelige saker.
Mange forhold ble berørt. Noen av dem er notert nedenfor.
Stort sett er det slik at minst 2/3 av det avdøde etterlater seg skal gå til arv med 1/4 til ektefelle og resten likt fordelt på barn eller barnebarn osv. Dersom det ikke er noen arvtager i nedadgående linje går arven opp til foreldre og videre ned til deres andre barn, barnebarn osv. Hvis det ikke finnes arvtagere går arven til staten. 1/3 av avdødes formue kan testamenteres bort. Ved store formuer er det andre regler.
Gjenlevende ektefelle sitter automatisk i uskifte og kan disponere den samlede formue som det passer. Barna kan dog ha en liten påvirkning på disponeringen.
Et testament er enkelt å opprette. Men det finnes noen retningslinjer for at det skal være gyldig. Bl. a skal det underskrives av to personer som ikke er berørt av innholdet. De bør heller ikke være kjent med innholdet, bare bevitne at det er et testament. Dette bør oppbevares sikkert. Et bra sted kan være i Tingretten. Et testament kan når som helst tilbakekalles av testamentutsteder. 
Mange spørsmål fra salen vitnet om stor interesse for emnet, ledig fortalt og greit besvart av Arne Lie.
Leder rettet en hjertelig takk til foredragsholder og overrakte en påskjønnelse for et interessant og nyttig foredrag.
Eldar Sveinung kunne fortelle at bombeeksperter nå har bekreftet at det store bombefragmentet vi har i museet er ekte og at vifte på stang er en tennsats.
Leder la deretter ut reisebeskrivelser og påmeldingskjema for sommerens tur til Sverige. Det blir nå forespurt om pris- og tidsoverslag på saltverk-DVD. Bombefilmen er rettet. Til våren får vi klassevis besøk av nærmere 500 elever og lærere fra 9.-klasser til historieundervisning om bombingen av Vallø og Bogen. Opplegg er under utarbeidelse i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg kommune..
Etter kaffe, wienerbrød, utlodding og livlig prat kunne leder fortelle at 20 medlemmer allerede hadde meldt seg på sommerturen, takke for fremmøte og ønske alle en god tur hjem.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøte 17. nov. 2016

Tønsberg renseanlegg IKS
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 70 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 17. nov. 2016. Han rettet også en spesiell velkomst til æresmedlemmene Arne Conradsen, Finn Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til daglig leder Jørgen Fidjeland ved Tønsberg renseanlegg IKS, som gjennom flotte plansjer (Power Point) og engasjert foredrag ga oss et innblikk i den store bedriften som befinner seg i skjul bak en skoglund øst på Vallø.
Det hele startet med at et utvalg i 1971 la frem forslag til utlegging av oppsamlingsledninger i Tønsberg-området og plassering av et renseanlegg på Vallø. Tønsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU) ble stiftet i 1973, og i 1980 ble anlegget innviet. I første omgang var det kun basert på fjerning av søppel, men i 1990 ble det utvidet med kjemisk rensing. I 2015, i forbindelse med en stor ombygging for hele 125 millioner kroner, innførte de også biologisk rensing. Den komplette ombyggingen vil bli avsluttet neste år. Da har de også på plass et innebygget anlegg for mottak av septiktankbiler..
For tre år siden skiftet de navn til Tønsberg renseanlegg, og i dag får de inn avfallsvann fra en befolkning på 65 000 mennesker. Like mye mottar de fra industrien, i tillegg også en god del fremmedvann og septik. I løpet av et år behandler de 11 til 14 millioner kubikkmeter avfallsvann. For å spre viten om denne viktige miljøbedriften arrangerer de omvisninger for grupper og har undervisning for skoleungdom. 
Pr. i dag eies renseanlegget av fem kommuner; Nøtterøy, Re, Stokke, Tjøme og Tønsberg. På selve renseanlegget er det bare 11 ansatte, men hele bransjen derimot har mange interessante arbeidsplasser å by på. 
Med et instruktivt diagram viste og fortalte Fidjeland om den omfattende renseprosessen. Første trinn er å fjerne søppel og få dette sendt til søppelfylling, deretter fjernes sand og fett. Fettet går til utvikling av biogass, sand til deponi. Dessverre er der slik at mange bruker toalettet også til å kvitte seg med både søppel og matavfall. Kunstfiberstoff er en plage. 
I de neste tre trinnene gjennomgår avfallsvannet biologisk rensing ved hjelp av bakterier, kjemisk rensing, omrøring, luftbobling m.m og separering. Sluttproduktene blir derved renset vann og slam. Det rensede vannet blir sendt gjennom et ca. 800 m langt rør ut på 32 m dyp hvor det oppløses i sjøvannet. Slammet blir tilsatt kalk og oppvarmet for å fjerne bakterier. Deretter blir det benyttet til gjødsling og jordforbedring på kornåkrer. 
Fremtidige krav vil bety enda mer omfattende rensetiltak og ikke minst nøye oppfølging av lekkasjer i rørsystemene. Fidjeland avsluttet med å si at de er svært opptatt av et godt naboforhold og at de derfor retter stor oppmerksomhet mot minimum støy og lukt.
Fornøyd leder takket for et flott presentert og interessant foredrag. Han hadde selv i mange år bodd på Vallø og sa seg overrasket over hvor lite de hadde vært plaget av sjenerende lukt.
Deretter fikk Trond Barth Andersen anledning til å reklamere for den nye utgaven av «Berget». Den var også sammen med historielagets egen litteratur lagt ut for salg.
Leder minnet deretter om julemøtet, fortalte om utviklingen av Saltverk-DVD-en, styrets besøk hos Nøtterøy historielag og to medlemmers besøk hjemme hos Jan Raaen hvor de ble vist hans store lager av trykksaker, bilder og gjenstander fra tapetfabrikken. Han fortalte også at styret nå vil se på en oppdatering av museet. 
Møtet ble som vanlig avsluttet med wienerbrød, kaffe og hyggelig prat.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemmsmøte 23. okt. 2016

Seilas i Europa
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 65 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 13. okt. 2016. Han rettet også en spesiell hilsen til æresmedlem Arne Conradsen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til seilentusiast og tidligere los Jon Brun, som gjennom sitt flotte billedkåseri fortalte om sin fantastiske og spennende seiltur i egen båt langs Europas kyst, inn i Middelhavet og videre opp gjennom Europas vannveier. 
Med kart viste han oss de navigerbare elver og kanaler som er knyttet til hverandre på kryss og tvers opp gjennom hele Europa. Hans reiserute brakte ham til Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland, helt opp til Travemünde. Masten ble fraktet opp med lastebil.
Turen startet fra hjemstedet på Bogen sammen med en venn om bord. Ved Ferder fyr traff de en 48 fots seilbåt, hans egen var 36 fot, og sammen seilte de ned gjennom Lillebelt, Kieler-kanalen og ned til Rotterdam. Herfra dro han alene ned til La Caruna hvor båten fikk overvintre. Neste vår gikk seilasen videre, med en nabo om bord, ned Portugals kyst og gjennom Gibraltarstredet. I havnebyen ut for Malaga ble det mannskapsskifte, og hans kone kom om bord. Hun ble med helt opp til Travemünde, hvorfra seilasen hjem gikk med ham alene ombord. I Middelhavet fortsatte seilasen nordover opp til Avignon med sine katedraler, palasser og fort, videre opp Rhonen, med praktfulle åkerlandskap og blomsterprydete bredder, til Lyon, Frankrikes 3. største by og senter for kultur, vitenskap og forskning – og selvfølgelig mye å se på og utforske. Fint da å ha med sykler om bord. Og nordover gikk ferden gjennom områder med mange vingårder.
Kystseilasen ble basert på sjøkart, tidevannstabeller og værmeldinger. Opp gjennom elver og kanaler ble veivalget basert på elv- og kanalkart, informasjon fra VFN, som har ansvaret for kanaler og sluser, og turistbyråer.
Etter lang tid uten nedbør og med 40 cm lavere vannstand enn normalt var det spesielt viktig å passe på at dybden var tilstrekkelig. Derved havnet de på Rhinen i stedet for i Moseldalen. 
Lengre inn i landet, med stigende terreng, ble det å benytte seg av sluser. Og her var det sluser i alle fasonger, små, store, lave, høye, noen med høye stiger man måtte klatre opp for feste fortøyninger, andre med flytende fortøyningsbøyer, men aller best var den i Elben hvor de ble firt ned hele 37 meter i løpet av et minutt i et stort vannfylt kar. Oppe i 350 moh. gikk ferden faktisk gjennom en 4,8 km lang tunnel. Over tunnelen var det både landsby og kirke.
Området inn i Belgia var preget av vakre omgivelser og praktfulle slott. På Rhinen var det det stor trafikk og utfordringen var de store lektere, som under visse forhold, hadde forkjørsrett. Her gjaldt det da å legge seg i kjølvannet på en lekter med passe fart.
Han avsluttet sitt foredrag med å berømme hvor ordnet all ting var, også forhold til myndigheter. Han var overveldet av all den flotte natur de fikk se og ikke minst de mektige middelalderborger de så i dalførene. Tettsteder og byer bød også på store opplevelser. Turen på vannveiene varte i 7 uker og strakk seg over hele 2000 km. 
Imponert leder takket for et interessant og kjempeflott kåseri. Han fortalte videre at alt nå var ordnet med Redningen, teksting av Saltverks-DVD var i god gjenge med støtte fra både pedagog og filmkyndig. Plan for undervisning av ca. 450 skoleelever er nå på plass. Han etterlyste flere aktive medlemmer. En meldte seg på som lærer. «Berget» vil snart bli utlagt i museet for salg. Han nevnte også at vi har fått henvendelse om spøkelser på Vallø og at monitor om Saltverket nå er på plass i museet.
Møtet ble som vanlig avsluttet med utlodning, kaffe, wienerbrød og hyggelig prat
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 15. sept. 2016

Middelalderkirker og pilgrimer m.m
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 80 fremmøtte hjertelig velkommen til møtet 15. sept. 2016. Han rettet også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Reidar Christoffersen, Arne Conradsen, Finn-Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til Religionshistoriker og forfatter Eivind Luthen, som startet med å si: «Utrolig hyggelig å få komme» og etter hvert som foredraget skred frem, ble denne gest gjengjeldt til fulle av forsamlingen. Med entusiastens sanne glød brakte han oss inn i sin verden av staselige middelalderkirker og vandrende pilgrimer. Han fortalte videre om planene om å plassere hele syv bronsemodeller av middelalderkirker på Tønsbergitt-sokler rundt omkring på steder i Tønsberg by der kirkene opprinnelig hadde stått. Noen er allerede utformet av Tønsberg-keramikeren Eva Bødtker Næss og satt på plass.
Tønsbergs ikoner i dag er Osebergskipet bygd som fullskala replika og miniatyrskulptur av Olavskirken (Nordens største rundkirke, også kalt Rundkirken) støpt i bronse og plassert på sokkel nær biblioteket. Her må også nevnes Nordens eneste pilegrimstatue, i full størrelse, plassert på veien opp til Slottsfjellet.
Luthen startet med å vise oss et kart formet som et trekløver hvor bladene symboliserte det som var kjent av verden på den tid, Europa, Asia og Afrika med Jerusalem som midtpunkt og Den Hellige Gravs Kirke som det ultimate reisemål.
Dermed kom Luthen inn på alle slektskapsbåndene til Rundkirken. Blant dem var rundkirken over Jesu grav i Jerusalem, katedralen, senere moské, Hagia Maria i Istanbul, superikonet i Piza og rundkirken på Bornholm. Videre fortalte han om merkingen av pilgrimsveien, som går helt fra Santiago de Compostela i Spania, opp gjennom Europa, langs Norges østkyst og helt opp til Trondheim domkirke. Så fortalte han levende og fornøyelig om Olavskirken og Olavsklosteret, Mikaelskirken på Slottsfjellet, Mariakirken på torvet, Lavranskirken ved domkirken, Peterskirken ved Grand Apartment, Sankta Katarinakirken (Klosterkirken til Gråbrødrene) opp for torget og relieffet på politihusets vegg av Kong Sverre som gir nåde m.m. Vanskelig å dokumentere kirkenes historie. Men sjeldne bøker og spennende funn har vært til god nytte.
Og så var turen kommet til hans nye lidenskap, replika av fraktefartøyet Klåstadskipet fra 900-tallet. Var Osebergskipet sin tids praktfartøy, var Klåstadskipet en Volvo truck. Skipet bygges nede på Vikingodden. Sjøsettingen er planlagt våren 2018, og jomfruturen blir ikke noen Nøtterøy rundt, nei. Turen skal faktisk gå rundt hele Europa, dog begrenset til Volga i øst. Men er det virkelig noen som vil være med på noe slikt da? Foreløpig har 750 meldt seg på. Høydepunktet vil selvfølgelig bli innseilingen til Miklagard (Istanbul).
Du verden for noen kunnskaper og for en fortellerglede. Men så var det slutt. Ikke helt, skulle det vise seg.
Leder Henriksen kunne bare takke og bukke og sa seg glad for at vi kunne trekke på en slik ildsjel.
Nå ble oppmerksomheten rettet mot en gjenstand tildekket av et teppe. Stor var jubelen da Luthen avduket (visstnok for fjerde gang) den nye bronsemodellen av Thomaskirken, opprinnelig en liten stavkirke nær Haugar.
Leder tok igjen ordet og fortalte om sommerens aktiviteter i historielaget; dugnader, museumsomvisninger, årets sommertur, neste års sommertur, anskaffelse av saltverk-monitor, oppføring av Vallø Oljeraffineri informasjonsportal, arbeider på Vallø, e-post fra fru Tørfest i Moss, henvendelser om hoppbakken på Råel og nedlagt grav på Vallø kirkegård. Han sa videre at neste møter er 13. okt. og 17. nov. Julemøte avholdes på Redningen 8. des.
Møtet ble som vanlig avsluttet med utlodning, kaffe og wienerbrød.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 19. mai 2016
Claudia Olsen
Leder Ragnar Henriksen ønsket de 65 frammøtte hjertelig velkommen til møtet 19. mai 2016. Han hadde også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Reidar Christoffersen, Arne Conradsen, Finn-Aage Christoffersen og kveldens foredragsholder.
Han ga deretter ordet til Inger Bjar-Kessler som holdt sitt lysbildekåseri om Claudia Olsen. Claudia, hun ble stort sett omtalt ved fornavn, fikk et langt og givende liv. Hun ble født inn i et enkelt, men engasjert arbeiderhjem på Kaldnes i 1896. Faren var sjømann og moren husmor og arbeiderske. Allerede mens hun gikk på folkeskolen tjente Claudia sine første kroner på å ro hjemkomne sel- og hvalfangere fra Tønsberg til Nøtterøy i familiens pram. Mer roing ble det under kongevalget i 1905, da hun måtte hente riksaviser til sin politisk interesserte far. På denne tiden fikk også Claudia interesse for politikk. Hun skulle senere bli en dyktig, avholdt og respektert politiker i Høyres stortingsgruppe, modig nok til å stemme mot sitt eget parti. «Det eneste mannfolket i Høyres stortingsgruppe» 
Etter syv år på folkeskole fikk hun med seg ett år på handelskole og ett på folkehøyskole. Men etter som faren var gått bort i 1910, måtte hun tidlig ut i arbeidslivet for å bidra til familiens økonomi, først som ekspeditrise, senere i diverse kontorposter. I 1927 ble hun ansatt om kassererske i Tønsbergs Blad.
Claudia deltok i sportslige aktiviteter, var glad i friliftliv og sterkt engasjert i foreninger. Hun var opptatt av kvinners ledertrening, aktiv i speiderbevegelsen og mangeårig formann i Tønsberg Menighetsråd.
Sin politiske karriere startet hun i 1928 som høyrerepresentant i Tønsberg bystyre. I 1938 ble hun formann i Tønsberg Høyrekvinner.
Under 2. verdenskrig deltok hun aktivt i motstandsbevegelsen, var sekretær for Nasjonalhjelpen og medlem av komiteen for Svenska Norgeshjelpen i Tønsberg. Hennes popularitet og nærmest legendariske innsats under krigen bidro til at hun i 1945 ble valgt inn på stortinget hvor hun raskt gjorde seg bemerket med både interpellasjoner og forslag. Hennes kjernesaker var å hjelpe vanskeligstilte og motarbeide urettferdighet. Mest kjent ble hun for sin innsats for krigsseilerne og familiene deres bl. a ved å støtte deres sak angående fordelingen av Nortraships hemmelige fond.
Claudia ble aldri gift, men var i all sin tid et kjært familiemedlem ikke minst som tante for sin brors barn og barnebarn.
Inger Bjar-Kessler kunne stolt fortelle at hun, som guide på den gamle kirkegården i Tønsberg, en gang traff to barnebarn av Claudias bror og av dem fikk et godt innblikk også i Claudias privatliv og fikk kopiere av en del private bilder som hun fikk lov til å benytte i sitt kåseri. Claudia Olsen døde i 1980 som landets høyest dekorerte kvinne. 
Leder takket for et spennende og interessant foredrag. Han nevnte deretter at nå var det siste anledning til å melde seg på turen til Danmark og loddet stemningen for en flytur neste år. Han fortsatte med at vi nå skal sette opp en informasjonsportal om Vallø Oljeraffineri, at Esso vil tillate Bydrift å slå gras i Hovedgårdparken, at vi nå er påmeldt Safari-utstillingen 4. og 5. juni, at vi skal ha en befaring på Batteriodden og at vi trenger hjelp fra medlemmene til flere av våre aktiviteter. Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kake og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 14. april 2016
Leder Ragnar Henriksen ønsket de rekordmange, hele 95, frammøtte hjertelig velkommen til møtet 14. april 2016. Han hadde også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Reidar Christoffersen, Arne Conradsen og Finn-Aage Christoffersen og ga deretter ordet til Gunnar Olav Andersen som fortalte om hvalfangstgründerne Svend Foyn Bruun og Anton Bart von der Lippe og deres hvalkokeri «Pelagos.
De dannet i 1919 rederiet Bruun og von der Lippe der de drev med disponentvirksomhet innen skipsfart og hvalfangst. I 1928 kjøpte de passasjerskipet «Athenic» og fikk dette bygd om til hvalkokeri med bl.a opphalingsslipp, flense- og lemmedekk. Et annet passasjerskip ble ombygget til Fl. k «Antarctic».
Svend Foyn Bruun (1883-1956) ble født på Aker Gård i Stokke. Han sørget for solid utdannelse bl. a fra sjøkrigsskolen, ble senere skipsfører og leder av hvalfangstekspedisjoner inntil han i 1919 startet rederivirksomhet sammen med von der Lippe. Han engasjerte seg også sterkt som høyrepolitiker, var flere år på Stortinget og medlem av Høyres sentralstyre.
Om ungdomstiden til von der Lippe(1886-1961) vet vi mindre om annet enn at familien opprinnelig kom fra Lippe i Tyskland og at han var sønn av en domprost. Som sagt dannet han rederiet Bruun og von der Lippe sammen med Svend Foyn Bruun i 1919. Ved siden av rederivirksomheten var han sterkt engasjert innen Vestfold Rederiforbund og Rederiforbundets hovedstyre.
Etter krigen skilte de lag. Svend Foyn Bruun beholdt «Pelagos» og von der Lippe «Antarctic»
«Pelagos» var som sagt det opprinnelige passasjerskipet «Athenic», bygd i 1901 og disponert av White Star Line – best kjent for passasjerskipet «Titanic»
«Pelagos» var over 30 sesonger i Antarktis. Under annen Verdenskrig ble det kapret av tyskerne og brukt til forsyningsskip for deres ubåter. Etter krigen fortsatte det med hvalfangst fram til 1962, da det ble hugd opp. Flotte paneler fra 1901 ble imidlertid tatt vare på og pryder nå Pelagos-rommet i Tollboden.
Deretter ble det visning av Sjømannsforeningens «Pelagos»-film. Her fikk man oppleve folk og virksomhet om bord i et hvalkokeri gjennom en hel sesong, fra utreise og til hjemkomst. Innlagt er det intervjuer med hvalfangstveteraner som med ramsalte replikker forteller om sine egne opplevelser og den strabasiøse jobben det var å være hvalfanger.
Leder takket en engasjert kåsør for et interessant foredrag fortalt med stor innlevelse.
Han fortsatte med å oppdatere oss om turen til Danmark og anmodet flere om å melde seg på. Deretter fortalte han om det videre arbeid med saltverksanimasjonen, at vi snart er i gang med skolesekkundervisningen for 9.-klassinger , om ny informasjonsportal, nå om Vallø-raffineriet,  om program på neste medlemsmøte og anmodet alle om å ta en titt på hefter og bøker som var lagt ut til salg. Til slutt anmodet han om at flere meldte seg på for å ta vakter på søndagene.
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kaker, hygge og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen
Årsmøte/Medlemsmøtereferat 17. mars 2016Kl. 1830 17. mars 2016 ønsket leder Ragnar Henriksen alle fremmøtte, hele 78 medlemmer, hjertelig velkommen til Vallø Båtforenings lokale. En spesiell velkomst rettet han til våre æresmedlemmer Reidar Christoffersen og Arne Conradsen. Henriksen ble deretter valgt til å være årsmøtets leder. Innkallelse, dagsorden og to til å underskrive protokollen ble enstemmig godkjent.
Sekretæren leste opp årsmeldingen for 2015, som vitnet om stor aktivitet og med høydepunkter som 70 års minnemarkering for de omkomne under bombingen 25. april 1945 og mottagelse av Tønsberg kommunes kulturpris 2015 på julemøtet. Kasserer leste opp det reviderte regnskapet for 2015 og leder leste budsjettet for 2016. Etter noen kommentarer ble alt godkjent med applaus.
Kontingenten ble beholdt som før. Det var ikke kommet inn noen ytterligere saker. Valg på nytt styre ga følgende resultat: Leder Ragnar Henriksen (gjenvalg), kasserer Finn Hansen (ikke på valg), sekretær Tormod Pettersen (ikke på valg), medlem Gunnar Olav Andersen (gjenvalg), medlem Tor Asgeir Pettersen (tidl. varamedlem), varamedlem Anne Katrine Olsen (gjenvalg), varamedlem Eldar Sveinung (gjenvalg), varamedlem Kari Andersen (ny).
Avtroppende medlem Rita Holmøy ble behørig takket for betydelig innsats gjennom mange år og overrakt en blomsterbukett. Dermed ble den formelle delen av møtet avsluttet.
Henriksen ga deretter ordet til Finn-Aage Christoffersen som viste bilder og berettet fra sitt historiehefte, hefte nr. 12, «Mitt tapte Vallø». Selv bodde han på Husvik, men med nær familie på Vallø og dermed mange besøk der hadde emnet opptatt ham gjennom mange år, og med sine store kunnskaper, utrolige hukommelse, glimrende fortellerevne og ikke minst flotte bilder fra heftet ga han et levende inntrykk av idyllen som rådet på denne industritunge halvøya med mange familier, vakre hus og velstelte hager frem til at katastrofen rammet både Vallø og Bogen under bombingen 25. april 1945. 53 nordmenn omkom, over 30 boliger ble aldri bygd opp igjen. Finn-Aage var da blitt nesten13 år.
Vallø var okkupert av tyskere i 5 år. Krigstidens gru viste han ved et bilde av det store tyske krigsskipet «Emden» som var på oppdrag i Oslofjorden i sluttfasen av krigen. Men før det viste han bilder fra strandbebyggelse og flotte gatemiljøer helt fra raffineriet og opp til nord for tapetfabrikken og videre over til den staselige Hovedgården. Alt dette, sammen med boliger også på Bogen, ble lagt i grus under den tragiske bombingen. På et kart viste han alle bygninger nord for raffineriet som ble totalødelagt. I sitt hefte har han beskrevet hver bolig, boligstand og skjebnen til de som oppholdt der under bombingen. Utdrag av dette sammen med dramatiske bilder var også tema under hans kåseri som høstet stor applaus. Ønske fra salen om at vi må ha mer fra egnens egen historie vil naturligvis bli etterfulgt.
Leder Henriksen takket for et engasjert og innholdsrikt kåseri om et tema vi alle er opptatt av. 
Deretter overrakte han et diplom som viser at Finn-Aage nå er vårt 5. æresmedlem. Æresmedlemskapet fikk han for sitt arbeid med redigering og tekster til flere historiehefter som opp gjennom årene vederlagsfritt er overlatt til Historielagets disposisjon. Ikke minst ble han berømmet for sine interessante og alltid engasjerte foredrag. Kari Christoffersen ble også takket ved overrekkelse av en blomsterbukett.
Finn-Aage takket varmt for denne påskjønnelse og rettet en takk til alle de som opp gjennom årene har bidratt med kunnskaper, tekster og råd til de fire hefter han har redigert og også vært forfatter til. For hefte nr. 12 nevnte han spesielt Erik Evensen, Arne Conradsen og Ove Halvorsen.
Leder nevnte så at hefte nr. 12 nå er til salgs nede ved styrebordet, museet er stengt i påsken og at han som gjorde innbrudd i museet nå er dømt til både bot og fengsel. Møtet ble avsluttet med at leder ønsket alle en God Påske, med prat, kaffe, wienerbrød og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøtereferat 11. febr. 2016
Leder Ragnar Henriksen ønsket de 65 frammøtte, kveldens foredragsholder og spesielt æresmedlem Arne Conradsen hjertelig velkommen til møtet 11. februar 2016. Han ga deretter ordet til Tormod Pettersen, som holdt sitt billedkåseri: Hurtigruten – historie og tur. Lofoten og Svalbard.
Turen startet med fly fra Gardermoen til Ålesund. På ettermiddagen ble det god anledning til en vandretur i denne praktfulle Jugend-byen. Som gammel by, full av trebygninger, brant den ned i 1904, og bare få år etter var den praktfulle Jugend-byen på plass. 
Tormod fortalte om Richard With, adm. dir. i Vesterålen Dampskipsselskap A/S, som startet opp hurtigruten i 1893, og viste deretter utviklingen av hurtigrutekonseptet frem til i dag. 
Dagen etter landing i Ålesund startet en opplevelsesrik tur med hurtigruteskipet MS «Kong Harald» opp til Svolvær.  Første del av ferden gikk inn den spektakulære Geirangerfjorden. Med roen om bord, gode måltider og panoramautsikt til vakker kystnatur var dette en minnerik opplevelse. I Trondheim ble det også tid til å besøke Nidarosdomen. I Bodø ble det et besøk i Norsk Luftfartsmuseum.
Overnattinger i Svolvær ga tid til en omfattende rundtur med leiebil rundt omkring på Lofoten med besøk både i Lofotmuseet nær Kabelvåg med gammelt fiskevær, fantastisk akvarium og Galleri Espolin.  Galleri Lofotens Hus i Honningsvåg og ikke minst i Lofotr i Borg med sitt imponerende 84 m. lange vikingbygg bød også på store opplevelser.
Hurtigruteferden videre opp til Tromsø ble en behagelig overraskelse med tur inn i Trollfjorden midt på natten og det om bord i selveste MS «Lofoten» fra 1964. Skipet var restaurert tilbake til slik det var i 1964, med all innredning i skinnende nylakkert treverk. Praktfullt.
Tromsø har mye å by på, gondolbane, kunstgallerier, nordlysobservatorium, opplevelsessenter, veteranbåter, aktiv havn, restauranter av høy klasse og mye mer.
Etter ca. 1,5 times flytur landet flyet i spennende Longyearbyen på Svalbard. Her var det mye å se og oppleve bl. a. en spesiell bebyggelse, vill natur, flotte museer og hundekjøring. Et lite cruisefartøy bragte reisefølget ut til en kalvende isbre og besøk i Barentsburg, en fargeklatt av et lite bysamfunn. Turen hjem gikk med fly direkte til Gardermoen.
Leder Henriksen takket for «turen». Programmet for årets Danmarks-tur var nå på plass og skjema for påmelding ble sendt rundt. Alt arbeid med Saltverksmodellen er nå overlevert og en arbeidsgruppe sammensatt av Gunnar Olav Andersen (leder), Eldar Sveinung, Ragnar Henriksen og Tor Asgeir Pettersen arbeider videre med utforming av presentasjoner, DVD og undervisningsmateriell. Øverst på listen står nå en presentasjon for Fylkesmannen.
Vi vil bli involvert i bispebesøket 22. april. Historiehefte nr. 12 er nå klar for trykking og nok en gang minnet han om hefte, bøker m.m. vi har til salgs på medlemsmøter og i museet.
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kaker og utlodning.
Ref. Tormod Pettersen

Medlemsmøte 14. januar 2014
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 65 frammøtte – imponerende i sprengkulden – hjertelig velkommen til Vallø båtforenings lokale 14. jan. 2016, spesielt vårt æresmedlem Reidar Christoffersen og kveldens foredragsholder. 
Leder ga straks ordet til Erik Evensen fra Husvik Historielag og Øyas Venner som kåserte og viste bilder og film fra sin tur med hurtigruteskipet «Fram» til Antarktis i 2013. Hovedhensikten med denne turen var å være til stede ved 100-årsjubileet for kirken i Grytviken, men også å besøke hvalfangststasjoner og kjente øyer. Ca. 200 norske entusiaster deltok, blant dem også prester.
Turen startet med fly fra Gardermoen til Buenos Aires hvor det ble tid til litt sight seeing før de dro ned til byen Ushuaia syd i Argentina. Herfra bragte hurtigruteskipet «Fram» dem ned til Falkland Island og Syd Georgia. På Syd Georgia med sine imponerende bratte og høye fjell, rike fauna og lune vestvendte fjorder besøkte de bl. a hvalfangststasjonene Grytviken og Husvik Harbour. 
Grytviken hvalstasjon ble etablert i 1904 av Compania Argentina la Pesca med don Pedro Christophersen – opprinnelig fra Tønsberg – som president. Han hadde bygd seg stort opp som shippingmann og landeier i Argentina, Byggeleder og bestyrer var C. A. (Carl Anton) Larsen fra Sandefjord. Utstyr og byggematerialer ble sendt ned fra Norge. Alt på Syd Georgia bestyres av briter, mens Øyas Venner ser som sin store oppgave å bidra med penger og materialer til bevaring av bestyrerbolig med museum, kirken med bibliotek og gravsted. 100 års jubileet ble feiret med taler og sang.
Husvik harbour ble etablert av A/S Tønsbergs Hvalfangeri i 1907 med et hvalkokeri og i 1910 med landstasjon. Første bestyrer var Søren Berntsen fra Husvik.
Generelt for hvalstasjonene er at de nå er overlatt til naturlig forfall. Men alt er laserscannet og vil etter hvert bli tilgjengelig på internett o. l. Her vil man vil kunne se alle bygninger og installasjoner ned til den minste detalj. 
Ferden bar videre ned til Deception Island, et kjempe vulkankrater med en trang åpning inn til en stor bukt. I Whalers Bay hadde A/S N. Bugge sin hvalfangststasjon Hektor fra 1912. Her er det fremdeles varme kilder. 
Videre var man innom Elephant Island hvorfra Ernest Shackleton og tre menn gjennom stormfullt hav rodde en åpen livbåt helt opp til Syd Georgia og derved fikk reddet sitt strandede mannskap. Under hele turen i Antarktis så de mange albatrosser og mye hval. Erik avsluttet sitt foredrag med flotte stemningsbilder og ankomst til Ushuaia.
Leder overrakte en erkjentlighet og takket for fint foredrag og mange flotte bilder. Han fortalte videre at Finn-Aage nå har avsluttet sitt arbeid med et nytt historiehefte, at tilbud på tur til Danmark vil bli oversendt innen neste medlemsmøte og viste fram den flotte kulturprisen vi mottok fra Tønsberg kommune på julemøtet – et flott tresnitt av Ragnar Almén med motiv av Torgersøya fyr samt kr 25 000,-. Han sa seg fornøyd med vårt salg av bøker, hefter og DVD-er og kunne nevne at over 1470 personer hadde benyttet seg av våre museumstjenester, derav ca. 370 skoleelever og lærere. Han etterlyste også flere som kan påta seg guideoppdrag.
Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og utlodding.
Ref Tormod Pettersen

Medlemsmøte 12. nov. 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket de over 80 frammøtte i Vallø båtforenings lokale 12. nov. hjertelig velkommen, spesielt våre to æresmedlemmer Reidar Christoffersen og Arne Conradsen og kveldens foredragsholdere Raffinerisjef Tore Revå, Esso, Prosjektleder Jacen Jacobsen, Esso og Anleggsleder Lars S. Skaare, JV Veidec  ANS.
Presentasjonen som nå fulgte var en repetisjon av en redegjørelse de tre avholdt i oktober for naboer på Vallø og andre berørte. Denne redegjørelsen fikk bred omtale i Tønsbergs Blad 10. oktober. 
Tore Revå startet med en kort gjennomgang av Essos raffineridrift på Vallø, som dessverre gjennom mange år hadde medført en betydelig forurensning av grunnen omtrent over hele raffineriområdet og et stort deponi for oljebehandlingsrestene syrebek og blekejord. 
Han sa videre at de i nært samarbeid med Miljødirektoratet siden 2001 og senere med fylkes og kommunale myndigheter hadde utarbeidet en plan for fjerning av forurensninger i et område på hele 260 mål. Denne planen foreligger nå som et pålegg fra direktoratet. 
Kontrakt for saneringsarbeidene er inngått, og våren 2016 starter JV Veidec ANS – et arbeidsfellesskap mellom selskapene Veidekke Entreprenør AS, Norge og Deme Environment Contractors (DEC), Belgia – en av de mer spesielle ryddejobbene i norsk historie.  Forberedende arbeider er allerede igangsatt og anleggsperioden vil vare i ca. 4 år framover.
Jacen Jacobsen utdypet de omfattende forarbeidene til prosjektet, tiltak for å minimalisere ulemper for lokalbefolkningen, tiltak for å ivareta noe av plantelivet, verne og sikkerhetstiltak samt hvordan Esso vil følge opp det hele under anleggsperioden. Han sa videre at saneringsarbeidene vil begrenses til landområdet. Ryddearbeider ute i sjøen ansees som lite sannsynlig, men videre undersøkelser om det er nødvendig med tiltak også her vil fortsette.
Hele anleggsområdet vil bli avstengt, men Batteriodden vil fortsatt være tilgjengelig fra sjøen.
Fortløpende informasjon om fremdrift og arbeidsprogram er å finne på exxonmobil.no og veidec.info.
Lars Skaare gjennomgikk til slutt mer i detalj de forskjellige tiltakene som skal iverksettes og hvilket utstyr de skal benytte. Bemanningen regnet han med ville variere mellom 30 og 40. Han forklarte at oppdraget var meget spesielt med omfattende transporter både til sjøs og til lands og at det derfor hadde vært nødvendig med utenlands ekspertise og samarbeid. En flott plansje som beskriver anleggsarbeidet både med kart og bilder vil bli overrakt museet for fremvisning til interesserte.
Hele presentasjonen var underbygget med instruktive og greie tekster, bilder og kart, og leder Henriksen takket for et informativt og interessant foredrag. Han nevnte videre at han nå så på muligheter for sommertur. Undervisningen for skoleungdom hadde vært vellykket. Henriksen etterlyste adresseforandringer og avsluttet med at museet vil være stengt i desember og fram til mars neste år.
Medlemsmøtet ble avsluttet med kaffe, wienerbrød og utlodning.

Medlemsmøte 15. oktober 2015
Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 70 frammøtte hjertelig velkommen til medlemsmøte 15. okt. og ga deretter ordet til aftenens foredragsholder Formann i Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap Tore Gjelsås.
På Villblomstenes dag, 14. juni, arrangerte det Botaniske Selskap en stor ekskursjon til Batteriodden med mange deltagere og med Tore Gjelsås som kunnskapsrik leder og guide mens tre medlemmer fra Vallø & omegn Historielag holdt orden på rekkene. 
Støttet av flotte bilder, noen også tatt ved et annet besøk, fortalte Tore entusiastisk og levende om Esso-områdets blomsterprakt.
Om restene av Hovedgårdparken kunne han si at den inneholdt mange gamle, interessante og spennende trær. Restene av en karpedam var også av interesse, mens blomsterlivet her ikke var fullt så imponerende. 
Dette fikk imidlertid deltagerne ikke se. Området er som kjent avstengt for publikum pga. store forurensninger i grunnen. Kun en provisorisk vei ut til Batteriodden kan benyttes av publikum og da under eskorte.
Men likevel. Fra veien var det også mye vakkert å se. Det som slår en, er den store artsrikdommen som også kan ses fra veien. Tore tastet fram  bilder av skjønne blomster og blomsterenger og fortalte at han på hele området har registrert hele 100 plantearter og mente samtidig at det er 100 til. Han berettet om strandblomster, bakkeblomster, bergblomster, kurvblomster, kløver og mange flere, alle med kjente, og for noen av oss, ukjente navn. Der var også en blomsterart som grodde i saltvann.
Men her var også svartelistede blomster som bl. a rynkeroser og lupiner. De er vakre, men importerte og til fortrenging av opprinnelige vekster. Han kunne fortelle at i nasjonalparken har rynkeroser blitt en plage og at de nå har satt i gang en aksjon for å få dem vesentlig redusert.
Stor jubel vakte det imidlertid på ekskursjonen da det ble oppdaget at den rødlistede kubjelle var kommet tilbake igjen til Valløs sørkant.
Ute på Batteriodden var det også mange vakre blomster å se og Historielaget spedde på med litt historie om Batteriodden og kanonene der.
Tore avsluttet sitt kåseri med å foreslå noen enkle grep for å bevare noe av artsmangfoldet på Vallø bl. a ved å skave av noe av topplaget, lagre det og legge det tilbake etter at ny, renset masse er lagt ut. Topplaget vil inneholde frø i mengder. Han vil selv se nærmere på dette.
Leder Ragnar Henriksen takket foredragsholderen for et spennende og interessant foredrag. Han sa videre at to representanter fra Esso vil delta på vårt neste medlemsmøte 12. november og redegjøre for det omfattende rensearbeidet på raffineriområdet som vil bli startet neste år og pågå i fire år fremover..
Formannen nevnte videre at undervisningsopplegget for skoleelever var i gang og at de første tilbakemeldinger tydet på at denne type undervisning var både populær og interessant. Han minnet også om julemiddagen 10. des. til kr. 400,- pr. person
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, wienerbrød og utlodding.
Ref. Tormod Pettersen 

Medlemsmøtereferat 10. sept. 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket de ca. 70 frammøtte hjertelig velkommen og spesielt våre to æresmedlemmer Reidar Christoffersen og Arne Conradsen og kveldens foredragsholder Trond Barth Andersen til møte .
Han fikk deretter ordet, og startet sin spennende beretning om «Viking»s (en kopi av Gokstadskipet)  vågale ferd over Atlanterhavet og opp til Verdensutstillingen i Chicago i 1893 med tilnavn, «Columbian fair» til ære for 400 år siden Columbus oppdaget Amerika. 
Som kilde til sitt foredrag hadde Trond benyttet boken «Vikingefærden» forfattet av initiativtager og leder av seilasen, kaptein og redaktør m.m Magnus Andersen.  Han ble seilskutekaptein bare 21. gammel. Bilder, kart og tegninger, som Trond krydret sitt foredrag med, var også hentet fra boken bl.a fremragende illustrasjoner utført av to dyktige tegnere han hadde med blant mannskapet.
Det var et ønske fra norskamerikanere om å få demonstrert nordmenns innsats i oppdagelsen av Amerika gjerne med kopi av et vikingskip.  Magnus Andersen fikk dermed idéen til å få laget en kopi av «Gokstadskipet» som villig ble finansiert ved innsamling og bygget på Framnes mek. Værksted etter nøye oppmålinger av orginalen. Med et mannskap på 11, utplukket blant mange som ville være med og med Magnus Andersen som skipper, satte så Viking segl og dro på en bejublet tur langs norskekysten fra Kristiania til Bergen. Derfra la de så ut på sin spektakulære ferd direkte til Boston. Over Atlanterhavet brukte de 28 døgn. Med fokk oppnådde de hele 11 knops fart, men også hovedseglet sto godt i bidevind. Underveis opplevde de bl. a sammenhengende storm i 4 dager. Med sjømannskap av ypperste klasse, fleksibilitet gjennom surrede og ikke naglede bordganger, nedsenkede segl og drivanker red de stormen av og viste fartøyets utrolige sjødyktighet. Underveis ble de møtt av skip, som straks de kom til land sendte rapporter til en forbløffet og begeistret verden som nå fulgte seglferden. 
I Boston og deretter New York ble de møtt de av store jublende menneskemasser. President Cleveland fikk dem til Washington for samtaler i det Hvite Hus. Senere kom han om bord i selve «Viking. Ferden gikk videre til Chicago med tilskuere langs hele ferden, og i Chicago ble de møtt av flere krigsskip, fullsatte passasjerbåter og store skarer av jublende mennesker langs bryggene i hele havnen. «Viking «ble utsillingens store attraksjon og satte nok kopiene av «Santa Maria» og «Pinto» noe i skyggen. Leif Erikssons navn som Amerikas oppdager var på alles lepper og «Viking» hadde vist at en slik ferd var mulig hele 500 år før Columbus oppdaget Amerika..
I mangel av penger måtte Magnus Andersen forlate Viking i Chicago, og i mange år fristet «Viking» en begredelig tilværelse. Men så kom Mariann Dybwad og dannet «Vikings venner» samtidig som en rik amerikaner bidro med 54 000 dollar i forbindelse med donasjoner til 10 av Illinois mest bevaringsverdige historiske minnesmerker. «Viking» står nå på trygg bedding i et flott glasshus. Rekonstruksjon pågår. Det har fått en egen forskningsavdeling, er åpent for publikum en gang i måneden og guidet omvisning gis etter behov. 
Leder Henriksen takket for et flott og levende foredrag. Deretter tok frammøtte sjef for Marinemuseet i Horten ordet og fortalte at de har modell av Gogstadskipet i på Marinemuseet. De har også utgitt egen bok som bl.a omtaler både Gogstadskipet og «Viking». Han også takket Trond Bart Andersen for hans utmerkede foredrag med å gi ham et eksemplar av boken. Han berømmet også det flotte samarbeidet Marinemuseet nå har fått med Historielaget og Tønsberg kommune i arbeidet med å bevare Batteriodden og dens kanoner.
Leder fortsatte så med de mange aktiviteter som har pågått gjennom hele sommeren – åpent museum, mange og store omvisninger  både i Hovedgårdparken, på Batteriodden og i museet og ikke minst omfattende dugnadsarbeid både i Hovedgårdparken og på Batteriodden. Han nevnte også de store gravearbeider som kommer på Vallø, at vi arbeider med et arrangement for skolene og minnet om julemøte 10. des..
Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og utlodning.

Medlemsmøte 21. mai 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket de mange frammøtte, 82 i tallet, og kveldens foredragsholder hjertelig velkommen. Han ga deretter ordet til Per R. Brun, som holdt sitt foredrag: Visjon kultur og idrett i Tønsberg. Jeg vil nok si at foredrag er et beskjedent uttrykk for det «fyrverkeriet» vi nå fikk oppleve. 
Sin yrkesbakgrunn har Brun fra hotellbransjen. Han har hatt lederroller i flere land, og gjennom engasjement i kulturelle og humanitære virksomheter fikk han også et godt innblikk i frivillighetsarbeid. Her hjemme er vi best kjent med hans virke innen politikken, hvor han både var med i Tønsberg bystyre og utvalgsleder i kultur og frivillighet. Han har nå tonet ned politikken, men, som pensjonist, engasjert seg desto mer i byutvikling og kulturhistorie gjennom å jobbe gratis i mange organisasjoner.
Brun hevdet bl.a. at dagens «popcornbygging» må erstattes med kraftsentre og knoppskyting ut fra disse. Sentrum av byen og bebyggelsen rundt Haugar og Slottsfjellet må bevares som de er. Vi må bli mer historiebevisste på våre navnevalg og mer rause med utdeling av priser. Vi har praktfulle offentlig drevne museer, men også mange flotte museer i Tønsberg og på Vallø som er drevet av frivillige og mest basert på sponsormidler.  Et brunt skilt på E-18 som forteller om alle disse attraksjonene er anmodet om, men uten resultat.  Frodeåsen med de mange idrettsanlegg kan bli et stort kraftsentrum. Her kan det også bli kulturhus, og svømmehallen må flyttes til 3.-dammen. Tenk hvilken knoppskyting dette ville medføre. 
Blant sine mange engasjementer nevnte han spesielt Stiftelsen Gamle Tunsberg, hvor han er formann på 3. året. Her har de tatt fatt i det kulturhistoriske for som han sier: «Å bringe historien opp fra asfalten». Dette oppnår de ved å bygge skalamodeller i bronse av byens kjente byggverk og plassere dem der de hører hjemme ute i byen. I fjor kom Mariakirken på plass. I løpet av året kommer Rundkirken. 
Per R. Brun avsluttet sitt foredrag med å lese sitt dikt om en sommerdag på Tønsberg Brygge.
Vår leder takket og nevnte at her var mye å le av og mye å tenke over. Han gjennomgikk deretter besøksprogrammet for resten av mai og juni og nevnte at vi nå også har mottatt boken Krig og fred i Vestfold i 1945 for salg. Han fortsatte med at vi nå har inngått en avtale med Tønsberg kommunes kulturelle skolesekk om skoleundervisning i museet, en prøveordning til høsten, og dersom det går bra, en mer omfattende ordning neste vår. Neste uke skal vi ha dugnad på Batteriodden. Til slutt berømmet han Gunnar Olav Andersen for hans innsats med å skaffe sponsormidler.
Møtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kaker og utlodning .
Ref. TP

Medlemsmøte 16. april 2015

Leder Ragnar Henriksen ønsket hele 85 fremmøtte velkommen til medlemsmøtet 16. april 2015. Han ga deretter ordet til aftenens foredragsholder, mangeårig medlem Arne Conradsen.  Sammen med sin sønn Bjørn ved PC-en holdt Arne et foredrag over emnet «Vallø/Vallø Saltverk 1795/1820».
Saltverksmodellen. Våren 2009 begynte en komite sammensatt av Arne Conradsen, Ove Halvorsen og Tor Meilegård å samle inn nødvendig dokumentasjon for å få laget en slik modell. 
Basert på en detaljert plan av Vallø 1795 og en branntakst fra 1820 utarbeidet deretter arkitekt Bjørn Haugstad i nært samarbeid med Arne en dataanimasjon, på hele 23 min. sammensatt av 50 000 bilder, for framvisning på dette møtet.
Som innledning fortalte Arne oss om Saltverkets spennende historie fra 1739 til 1861. Den interesserte kan finne et sammendrag av denne historien på vår hjemmeside, vallohistorie.no. Mye mer finnes i bok og flere hefter, alt til salgs i museet på Vallø. 
En arbeidsgruppe vil nå basert på animasjonen finne fram til bakgrunn for foredrag og kommersielle tiltak m.m.
Saltverksanimasjonen ble så, som et høydepunkt, vist for en begeistret forsamling. Den høstet mange lovord. Fra luften fikk vi se anlegget i sin helhet, i hestekjerre fikk vi på nært hold se de mange bygninger, parker og bryggeanlegg.
Lederen overtok igjen ordet. Han fortalte om tur til Danmark 16 til 19. juni og delte ut prospekter og påmeldingslister.
Han minnet om gudstjenesten i Vallø kirke med etterfølgende minnemarkering 26. april for omkomne under bombingen av Vallø og Bogen i 1945.
Komiteen ble takket for solid innsats, alt utført gratis. Honorarer til arkitekten har riktignok slunket kassen.  
Arne ble overrakt gaver og utnevnt til æresmedlem, Bjørn fikk påskjønnelse og Arnes kone, Inger Sofie, en stor blomsterbukett for støtte og tålmodighet gjennom hele 6 år.
Møtet ble som vanlig avsluttet med en prat over kaffekoppen, kake og utlodning. 
Ref. TP

Årsmøte 12. mars 2015 

73 medlemmer møtte fram på årsmøtet i Vallø båtforenings lokaler denne kvelden. Leder Ragnar Henriksen ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Leder leste år beretningen, og kasserer Finn Hansen gikk gjennom regnskapet og kommenterte en del av de enkelte postene. Regnskapet ble godkjent. Det var på forhånd revidert og godkjent av vår revisor Aage Jacobsen. Så var det over til valget. Det ble raskt og greit gjennomført av leder: Leder Ragnar Henriksen gjenvalgt, sekretær Tormod Pettersen ny, kasserer Finn Hansen gjenvalgt, styremedlem Rita Holmøy gjenvalgt, Styremedlem Gunnar Olav Andersen ikke på valg, varamedlemmene Eldar Sveinung, Anne Katrine Olsen og Tor Asgeir Pettersen tok gjenvalg. Revisor Aage Jacobsen fortsetter også. Ny valgkomite: Tore Anthonisen, Bjørn Meilegård-Hansen og Ernst Willy  Hertås.                                                                                                                                                                         

Etter avsluttet årsmøte fikk revisor blomst for jobben med revisjonen av regnskapet. Så fikk Tor Meilegård overrakt en stor blomsterbukett for sin innsats i styret i 8 år, de 3 siste som sekretær. 

Så var det Tormod Pettersen som tok en grundig repetisjon om bruken av vår nettavis. Finnes lett på www.vallohistorie.no eller google Vallø og omegn historielag. Han gikk gjennom alle fanene, og fortalte kort om hva som finnes under hver av dem. Her finnes også vyer for fremtidig utbygging på Vallø. Han gikk også kort gjennom hva som finnes av eksterne linker til noen andre nære foreninger og lag. De ligger nederst på fanen AKTUELT. Her er det masse av interesse for noen og enhver. Har du kommentarer, tilføyelser og bidrag til avisa, så gå inn på fanen: OM OSS, klikk og trykk på linken Gjestebok, og skriv og send dette til oss. 

Leder sendte ut liste for oppdatering av adresser, telefonnummer og mailadresser til medlemmene. Så leste han opp vårt brev til kommunen om vårt syn på deres planlagte plassering av bygninger på gamle Esso`s tomt på Vallø. Vi vil også prøve å få et samarbeide med Vallø Vel. 26. april er det 70 år siden Vallø ble bombet av allierte engelske fly, hvor 53 sivile og et ukjent antall tyske soldater og russiske krigsfanger omkom. Dette skal markeres ved gudstjenesten denne søndagen, samt kransenedleggelse ved minnestøtten etter gudstjenesten. Så er det mulighet for besøk på museet for å se video og bilder om materielle skadene etter det fryktelige som skjedde. Sommerturen til Skagen ser ut til å bli avreise tirsdag 16. juni fra Oslo (nattseiling til Fredrikshavn) og 2 overnattinger på Color Skagen Hotel. Retur fredag 19. juni til Larvik. Mer informasjon på neste medlemsmøte 16. april. Kvelden ble avsluttet med hyggelig sosialt samvær, kaffe, kaker og utlodning.

Ref. TM

Medlemsmøte 12. februar 2015
På kveldens medlemsmøte kunne leder Ragnar Henriksen ønske de 70 medlemmene velkommen. Spesielt hyggelig var det at vårt æresmedlem Reidar Christoffersen var til stede. Første del av møtet orienterte redaktøren i vår nettavis Tormod Pettersen om avisen generelt. Han sa at avisa kan åpnes både på www.vallohistorie.no eller google på: vallø og omegn historielag. Han orienterte kort om innholdet i de 7 fanene på forsiden. Her er det mye interessant å finne. Han ønsket også innspill og tilbakemeldinger på innholdet for å få en best mulig avis.
Så orienterte leder Ragnar om at vi trenger flere hjelpere til museet på søndagene. Ta kontakt! I år er det 70 år siden Vallø ble bombet. Det skal markeres i forbindelse med gudstjenesten i Vallø kirke søndag 26. april. Det blir kransenedleggelse på monumentet etter kirkebesøket, og mulighet for å besøke museet for ytterligere informasjon.
Så var det Tormod Pettersen som hadde hovedtema om hans ukelange tur til Bhutan. Landet er et buddhistisk land, og et lite kongedømme i Himalaya. Det er et fjelland. Det grenser til Kina i nord og India i sør. Bhutan er på størrelse med Sveits og har ca. 700.000 innbyggere. Hovedstaden heter Thimphu. Det er 40 – 50 prosent av folket som er analfabeter. Som en kuriositet kan nevnes at Bhutan har verdens strengeste røykelov: Røykeforbud!  Landet er til en viss grad økonomisk og politisk avhengig av India. I 1974 startet turismen. Fortsatt er turismen kontrollert, kun gruppereiser kommer inn i landet. Landets hovednæringer er landbruk (mais og ris), tømmerdrift og eksport av vannkraft og mineraler. Det er også økende turisme. Som turist er det et spennende land å oppleve. Landet har en fantastisk og mangfoldig arkitektur og byggeskikk som Tormod hadde mange flotte bilder av. Flotte utskjæringer og masse fint håndarbeid. I tillegg hadde innbyggerne flotte fargerike drakter/klesplagg. Et fantastisk skue. Han hadde mange fine bilder av klostre og templer som det er mange av i dette landet. Nok et spennende og interessant temareiseforedrag av Tormod Pettersen. 
Sommerturen er foreløpig ikke spikret med tid og sted, men kommer tilbake med saken på vårt årsmøte 12.mars. Leder orienterte også om siste nytt om kommunens arealplan for Vallø. Så var det som vanlig kaffe, kaker og loddsalg. En trivelig kveld.
Ref. T.M.