Vedtekter for Vallø & omegn Historielag
Stiftet 8. november 1994

Formål:
Historielagets formål er å samle inn stoff av historisk interesse for Vallø og omegn.
Med omegn menes Søndre Slagen. Det vil si: Husvik-, presterød-, Sandåsen- og Ringshaug skolekrets samt de nærmeste øyene.

Styret:
Styret skal bestå av fem personer med tre varamedlemmer.
Leder velges særskilt for hvert år.
Styremedlemmer velges for 2 år.
Varamedlemmene velges for 1 år.
Styrets sammensetning skal være; leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer.

Årsmøtet:
Årsmøtet holdes hvert år i februar/mars.
Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap og innkomne forslag.
Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite på tre personer.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller 3/4 del av medlemmene krever det.
Årsmøtet vedtar kontingent for hvert år.

Oppløsning:
Dersom årsmøtet vedtar oppløsning av Historielaget, skal dets midler tilfalle Vestfold Fylkesmuseum.

(Rettet 14.02.96 og 26.02.01)