Vedtekter for Vallø & omegn Historielag
Stiftet 8. november 1994

Formål:
Historielagets formål er å samle inn stoff av historisk interesse for Vallø og omegn.
Med omegn menes Søndre Slagen prestegjeld samt de nære øyene.

Styret:
Styret skal bestå av fem personer med tre varamedlemmer.
Leder velges særskilt for 1 år.
Styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmene velges for 1 år.

Styrets sammensetning skal være: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer).

Leder, kasserer og sekretær velges på årsmøtet. Nestleder velges internt blant styrets
medlemmer på første styremøte etter årsmøtet.

Årsmøtet:
Årsmøtet holdes hvert år i februar/mars måned.

Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap og innkomne forslag.

Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite på tre personer. 
Kandidater til valgkomiteen foreslås av sittende styre.

Endring av vedtekter:
Forslag om endring av vedtekter skal fremlegges for medlemmene på årsmøtet.
Endringene krever 2/3 flertall.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller 1/4 del av medlemmene krever det.
Årsmøtet vedtar kontingent for hvert år.

Oppløsning:
Dersom årsmøtet vedtar oppløsning av Historielaget, skal dets midler tilfalle Slottsfjellmuseet.

(Rettet 09.09.2021)