Industriøya Jarlsø ca. 1960                                                            Boligøya Jarlsø 2014

Navnet Jarlsø er det opprinnelige navnet på øya ved det østre innløpet til Tønsberg by. Navnet stammer fra ordet Jarl (Jarl var den høyeste adelstittelen). I 1524 ble formen Jersøen og senere Giersø og Jersøy benyttet. Man mener at øyas navn er opphavet til Jarlsberg hovedgård, Jersey i den engelske kanal og derav også New Jersey i USA.

I historisk perspektiv er vel Jarlsø et av de mest spennende områder i Tønsberg-distriktet. Stedet har en unik historie fra vikingtid, hvalfangst og industriell utvikling. Den mest omfattende industriutbyggingen foregikk i tidsperioden 1953 – 1980 med Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg, som moderbedrift. Her kom også noe småindustri. På 1960-tallet var det nær 700 arbeidsplasser ved de forskjellige bedriftene på Jarlsø, hvorav de mest kjente og lengstvarende var Jarlsø Støperi A/S og Jarlsø Fabrikker A/S.

Jarlsø havnebasseng har alltid vært en værtrygg, nærmest isfri og lett tilgjengelig havn. Opp gjennom tidene har den derfor vært en svært godt benyttet anker- og fortøyningsplass for alt fra vikingskip til store hvalkokerier. Hvalkokeriene lå også akterfortøyd i nordenden av øya.


Jarlsøs tidslinje


770  Eldste kjente dokumentasjon finnes i Snorres Ynglingesaga: Kong Øistein Halvdanson omkommer ved Jarlsø etter å ha blitt slått over bord av bommen til et fiendtlig skip
1200-tallet. Kong Håkon Håkonsen (1204 – 1263) bruker øya som sted for Det Norske Riksråd. Rådet holder jevnlig sine møter her fram til Riksrådets opphør. En kanal bygges inn til Tønsberg, men gror igjen. Øya tjener derfor også som uthavn for Tønsberg.
1291  Fra nå av blir det også arrangert kirkemøter på Jarlsø
1221-22 Gjennom hele vinteren ligger kong Håkon Håkonsen her med hele sitt følge.
1437  Sankt Hansaften slutter en rekke riksråder og adelsmenn våpentilstand med opprørshøvdingen Amund Sigurdssøn Bolt. Han ledet et opprør for å få Norge løsrevet fra dansketronen, men mislyktes.
1483  Riksforstander Ridder Jon Smør og herr Einar Fluga drukner etter sannsynligvis et basketak under et riksmøte.
1532  Sjøslag mellom skipene til Christian ll og Fredrik l ved Jarlsø. Slaget ble vunnet av Fredrik l.
1635  Skipsbygging iverksettes
1537  Riksrådet opphører, likeledes kirkemøtene og Jarlsø blir vanlig uthavn for Tønsberg by
1664  Gjestgiveri fastslås, men kan sannsynligvis vært drevet før dette. På denne tiden ble det også etablert et steinbrudd her.
1666  Det første smuglingsforsøk registreres da to bohuslendinger fra Fjällbacka ble tatt for å smugle sild, nautekjøtt og makrell. Senere ble det smuglet sprit og brennevin.
1710-1720 Under den store nordiske krig besøker ofte Tordenskjolds galeiflåte Jarlsø.
1750-1814 Skipsbygging og landbruk.
1850-1910 Seilskutetid. Yrende liv i havnen med opptil 50 seilskuter ankret opp og/eller fortøyd til land.
1863  Skipper og skipsreder Nils Hansen får hjemmelsbrev på fortøyningsplasser og rett til innkreving av ringpenger.
1896  Etter Hansens død får hans 3 ugifte døtre skjøte på Jarlsø av kammerherre Herman Wedel Jarlsberg for Kr. 4000,- og overtar jordbruket her. Samme året settes det opp fyrlykt på sørspissen av øya.
1910-1963 er Jarlsø fortøyningsplass for flere av de store hvalkokeriene.
1912  Christian Hanke Christophersen kjøper Jarlsø og etabler verksted og verft her i tillegg til det han har på Husvik. 
1915  Jarlsø overføres fra Nøtterøy til Sem kommune.
1915  Nyopprettet selskap, A/S Jarlsø Verft, kjøper Christophersens verksteder på Husvik og Jarlsø, flytter Husvik- verkstedet over til Jarlsø og starter skipsverft her. De bygger også arbeiderboliger på østsiden av øya. Etter å ha bygd 25 dampdrevne båter, mest hvalbåter, og produsert en mengde hvalfangstutstyr, blir virksomheten nedlagt i  1929
1918  Gangbru i tre bygges fra Husvik.
1933  Nytt selskap, Jarlsø Verft A/S, kjøper det nedlagte verftet og driver opphugging av skip fram til 1937. Senere fortsetter bedriften med kjøp og salg av hvalfangstutstyr, maskiner til skip m. v. fram til Norge blir okkupert.
1940-1945 Tyskerne benytter verftshallene til lagerhold. På Jarlsø blir det i denne tiden også drevet gårdsbruk.
1947  Gangbro blir erstattet av kjørebro i impregnert trevirke.
1949  Kaldnes Mek. Verksted A/S overtar aksjemajoriteten i Jarlsø Verft A/S og bygger om de tidligere verftshallene til et moderne jernstøperi med navn Jarlsø Støperi A/S. Støperiet er i virksomhet fra 1952. Samtidig kjøper de Tønsberg Harpunfabrikk A/S og starter en omfattende oppføring av verkstedhaller for masteproduksjon og galvanisering, en utbygging som pågår til helt ut i 1980-årene.
1958  Trebroen blir erstattet av en betongbro for å ta unna tungtrafikk fra øya.
1959  Arbeiderboligene blir revet.
1961  Bygger egen kai nord på Jarlsø.
1962  Oppretter felles konsernstyring for Kaldnes mek. Verksted A/S, Jarlsø Støperi A/S og Jarlsø Fabrikker A/S.
1979  Broen utvides med fortau.
1982  De to Jarlsø-bedriftene overtas av nystartede A/S Jarlsø Holding.
1985  Støperivirksomheten avvikles og deler av anlegget blir leid ut til andre bedrifter.
1986  Selskapene slås sammen til ett selskap, Jarlsø Fabrikker A/S.
1995  Tor Solum kjøper Jarlsø for å videreutvikle industrivirksomheten. 
2002  Reime Jarlsø A/S, som har overtatt Jarlsø Fabrikker A/S, overfører all produksjon til utlandet grunnet for høye produksjonskostnader i Norge, men fortsetter ingeniørvirksomheten inntil de nedlegger det hele i 2004.
2004  Det vedtas at øya skal omreguleres til boligformål.
2006  Den siste delen av industrien avvikles.
2007  Tor Solum starter boligutbygging i stor skala og med den får Jarlsø en ny bredere bro og fastlandet får ny vei med sykkelsti fram til Snippen på Råel. To fabrikkhaller i nord bygges om til næringsvirksomhet, butikk, restaurant og treningssenter. Til stor glede for sportsfiskerne beholdes inntil videre den gamle broen
2016  Den gamle broen fjernes.