Foto Anne Fougner: Snoren klippes: Disse har jobbet med opprydningsprosjektet: Vidar Pålsøygård fra Veidekke, Hege Cecilie Bekkevold fra Esso, John-Egil Merkesvik fra Esso og Lars Sevald Skare prosjektleder  fra Veidekke. Veidekke har i samarbeid med belgiske DEC på oppdrag fra Esso Norge gjennomført på Vallø et av norgeshistoriens største opprydningsarbeider etter industriforurensning  

De siste fire årene har Esso foretatt en grundig opprydning på sin rundt 260 mål store tomt som dekker søndre halvpart av Vallø. Gjennom mange års raffineridrift var grunnen i området blitt forurenset av både olje, syrebek og blekejord vesentlig på grunn av smøreoljeproduksjon. Siden starten på opprydningsarbeidene i 1915 er hele 700 000 tonn masse gravd opp og renset. 200 000 tonn er lagt tilbake til området.


Følgende punkter til oppryningsarbeidet på Essos eiendom på Vallø har vi mottatt fra Informasjonssjef i Esso Norge  AS Anne Fougner:
• Miljødirektoratet gav i 2013 Esso Norge AS pålegg om opprydding av forurenset område på Vallø i henhold til direktoratets kriterium for næringsvirksomhet innen 20.12.2019. Pålegget gjaldt til steinmuren langs østsiden av Vallø, men ikke selve steinmuren og nærliggende område i sjøen utenfor.
• Vallø var et industriområde i mer enn 250 år, med petroleumsaktiviteter i 100 år. Ved å gjennomføre tiltaksplanen som er godkjent av Miljødirektoratet, har målet vært å fjerne syrebeken og forurensingen i grunnen.
• Etter en anbudsprosess ble det i 2015 inngått avtale med DEC/Veidekke (JV VEIDEC ANS) om å forestå oppryddingsarbeidet, som startet i 2016.
• Som det er tatt høyde for i Tiltaksplanen, er det gjort funn av 6 udetonerte bomber sluppet under 2. verdenskrig, som alle er blitt uskadeliggjort og fjernet av Forsvarets fagpersonell.
• Naboer og andre impliserte er blitt orientert om oppryddingsarbeidet på nabomøter og rapporter på https://veidec.info/. Transport av masser ut og inn av området har skjedd over kai på Vallø, og ved transport med kjøretøy på veien.
• Syrebek-deponiet er blitt fjernet. Fjerning av andre forurensede masser og tilbakeføring av rene masser ble avsluttet i mars 2020. Oppryddingsarbeidet følger pålegget fra Miljødirektoratet.
• Arbeidene som VEIDEC har gjort på tiltaksområdet er nå fullført, og det vil nå bli utarbeidet en sluttrapport til Miljødirektoratet. Rapporten fra tiltaksområdet vil bli evaluert og kommentert tilbake til Esso.
• Esso vil implementere overvåkingsplanen fra Miljødirektoratet. Denne inkluderer at det installeres noen nye grunnvannsbrønner som skal inspiseres jevnlig.
• Esso er i diskusjon med Miljødirektoratet om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes ifm. steinmuren og nærliggende område i sjøen utenfor. Dette området var ikke en del av pålegget fra 2013.
• Høsten 2019 er det utført ytterligere undersøkelser for å ha et bedre grunnlag for hva som eventuellt skal gjøres med den østlige strandlinje / offshore. Under disse undersøkelsene har en brukt nyeste teknologi.
• Disse undersøkelsene gåes nå gjennom av våre spesialister og vil danne grunnlag for diskusjonen med Miljødirektoratet om hvilkevilke tiltak som bør gjøres. Antatt at dette er klart i løpet av 2020/21.
• Det er ikke tatt stilling til hvordan den detaljerte planløsningen for området vil bli. Utvikling av eiendommen vil måtte følge normal reguleringsprosess. Planer for fremtidig utnyttelse av området vil således bli utarbeidet i nært samarbeide med Tønsberg Kommune og andre involverte.
• Esso har besluttet å midlertidig åpne deler av området inklusiv tilgang til Batteriodden i og med at opprydningsarbeidet på land er fullført i hht pålegget fra Miljødirektoratet. Området kan enkelt stenges av om/når det eventuelt settes i gang igjen oppryddingsarbeider på østsiden.

Foto: Anne Fougner: Innenfor porten.
Foto: Thor-Arne Dahl: Inne på området.