Årsmøte / medlemsmøte torsdag 14. mars 2024 i Vallø & omegn Historielag

Møtet ble avholdt i Vallø Båtforenings klubbhus. I tillegg til styret hadde 31 medlemmer møtt fram. Historielagets leder Ragnar Henriksen ønsket alle frammøtte hjertelig velkommen.

Årsmøtet ble innledet med godkjenning av innkalling og dagsorden. Ragnar Henriksen ble valgt som møteleder. Bjørg Bergh og Gunnar Andersen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen. Ragnar Henriksen leste styrets årsmelding for 2023. Årsmeldingen ble godkjent.

Revidert årsregnskap for 2023 ble gjennomgått av kasserer Cathrine Hallberg. Revisjonsberetningen ble lest opp av revisor Ragnhild Røed. Det var ingen bemerkninger til regnskapet. Regnskapet ble godkjent. Budsjett for 2024 ble gjennomgått av Cathrine Hallberg. Budsjettet ble godkjent.

Årsmøtet besluttet å øke medlemskontingenten med kr. 50 fra 2025.Det var ikke innkommet andre saker til behandling.

Styrets leder, nestleder og varamedlemmer var på valg. Alle hadde sagt ja til gjenvalg. Det sittende styret ble gjenvalgt: Ragnar Henriksen (leder), Kai Norman Hansen (nestleder), Cathrine Hallberg (kasserer), Knut Nordskog (sekretær), Bjørn Dahl (styremedlem), Anne Aulie (varamedlem), Chirsti Jørgensen (varamedlem) og Marius Sveinung (varamedlem).

Fullstendig referat finner du under REFERATER.