Esso starter i første halvdel 2015 med et omfattende opprenskningstiltak på sin eiendom på Vallø og skal fortsette med dette fram til 2019. I løpet av denne tiden skal de endevende 120 000 m2 av hele tomtearealet på 260 000 m2. Masser som ikke tilfredsstiller krav til renhet, syrebek og bleikejord vil bli sendt bort og erstattet med nye masser.

Prosjektinformasjon i forbindelse med nabovarsel 26.08.2014:
Esso Norge AS er pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og deponert produksjonsavfall på tomten etter det tidligere raffineriet på Vallø, hvor det har foregått oljerelatert virksomhet fra 1900 til den siste virksommheten ble lagt ned i 2001.
Eiendommen er delt inn i to områder vedrørende grunnforurensning, se figur ovenfor.
•   Område A; hvor grunnen primert er forurenset av oljeprodukter og mindre, spredte funn av  produksjonsavfallet syrebek (syrebek er et svart tjæreaktig avfall med lav pH.)
• Område B; gammelt deponi for produksjonsavfallet syrebek og noe bleikejord (bleikejord er en siltig masse med høyt oljeinnhold)
De planlagte tiltakene er beskrevet i en tiltaksplan som ble sendt Miljødirektoratet desember 2012. Planen har vært behandlet av Miljødirektoratet som forurensningsmyndighet. Tillatelse til tiltak og krav til gjennomføring er gitt som et pålegg etter forurensningsloven datert 12.09.2013
Tiltaket er planlagt med anleggsstart første halvår 2015. Tiltaksarbeidene vil være avsluttet innen utgangen av 2019.
Tiltaket vil bli gjennomført ved masseutskifting. Jordmasser som er forurenset over akseptable konsentrasjonsnivåer gitt i pålegget fra Miljødirektoratet samt produksjonsavfallet syrebek og bleikejord, vil bli gravet opp og erstattet av rene masser. I gjennomføringsfasen ventes gravedybder fra en til minimum 5 meter, med størst gravedybde i syrebekdeponiet (område B i figur).
I tiltaksplanen er det beskrevet at antatt totalt areal som skal graves opp er ca. 120 000 m2, av et totalt tomteareal på ca. 260 000 m2. Videre er det angitt at forventet volum masser som skal graves opp er ca. 200 000 m3. Esso har imidlertid ikke enda tatt endelig stilling til om de vil gjennomføre et mer omfattende tiltak enn det som følger av pålegget fra Miljødirektoratet.
En del av de oppgravde massene vil bli tilbakefylt på området, eventuelt etter at noen av massene har blitt behandlet på stedet. Øvrige masser vil bli transportert ut av eiendommen. For øvrig vil det bli tilbakefylt med rene masser slik at eksisterende  terrengformasjoner og nivåer vil bli reetablert. Det er forutsatt naturlig reetablering av vegetasjon
Massetransporten til og fra anlegget vil skje via Carl 15. gate/Fv 510 og med båt via Essos egen kai nordvest på eiendommen. Entreprenør er oppfordret til å benytte sjøtransport i størst mulig grad.