Leder Saltverkskomiteen Arne Conradsen overrekker harddisk og dokumenter til Styreleder Ragnar Henriksen.

Referat fra overlevering av Saltverksmodellen 21.01.2016:
Overleveringen fant sted i Vallø & omegn Historielags museum med følgende til stede; Saltverkskomiteen: Arne Conradsen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, fra styret: Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Anne Katrine Olsen, Gunnar Olav Andersen, Eldar Sveinung, Finn Hansen og Tormod Pettersen. Tilstede var også tidligere styreformann og æresmedlem Reidar Christoffersen og Arnes sønn og medhjelper Bjørn Conradsen.
Styreleder Ragnar Henriksen ønsket alle hjertelig velkommen, spesielt Reidar Christoffersen og Bjørn Conradsen. Deretter ga han ordet til Saltverkskomiteens leder.
Komiteleder Arne Conradsen begynte sin presentasjon med å fortelle at Saltverkskomiteen ble etablert i mai 2009 med 3 aktive medlemmer; leder Arne Conradsen, medlem Ove Halvorsen og medlem Tor Meilegård. Styret, den gang ledet av Reidar Christoffersen, ga dem følgende mandat:
– Komme med forslag til gjennomføring av Prosjekt for utvikling av en modell av Vallø og Saltverket.
– Gjennomføre Prosjektet etter nærmere avtale med Styret.
Første fase av den videre utviklingen av Prosjektet besto i å velge hvilken type modell de skulle ende opp med, en Datamodell eller en Fysisk modell. Til å bistå i dette arbeidet inngikk Komiteen et samarbeid med sivilarkitekt MNAL Bjørn Haugstad, etter anbefaling fra Svein Wollert-Nielsen. Komiteen startet arbeidet med søk og innsamling av dokumentasjon for Prosjektet i form av kart, tegninger og annen info under en rekke besøk på museer, arkiver og eldre industristeder. Sentralt i dette arbeidet stod funnet av et digitalt kart over Vallø og Vallø Saltverk fra 1795, samt en Branntakst fra 1820.
Konklusjonen ble at det skulle utvikles en 3D-datamodell, med mulighet for videre utvikling av en fysisk modell basert på dette arbeidet. Arkitekten kunne da starte sitt møysommelige arbeid med utviklingen av en modell i nært samarbeid med Komiteen, og fra høsten 2013 gikk dette arbeidet over i utviklingen av en ca. 25 min. lang Animasjon, bestående av mer enn 50.000 bilder.
Det var Arne som etter hvert hadde kontakten med arkitekten og overbrakte all dokumentasjon og råd til ham. Arne berømmet det gode samarbeidet de hadde hatt gjennom hele prosessen og rettet samtidig en takk til styret som hele tiden hadde gitt støtte til utviklingen av dette kvalitetsproduktet, ikke minst forståelse for de økende omkostninger. Han erklærte så Saltverkskomiteens arbeid, i følge mandatet, som avsluttet. Endelige omkostninger, stort sett betalinger til arkitekt, beløp seg til kr. 306 592,- hvorav 15 % er sponsorinntekter. Deretter overrakte han en meget omfattende og velordnet sluttpakke med alt materiale fra filmsnutter og ferdig film på 23 minutter, presentasjoner, dokumentasjoner, møtereferater, korrespon-danse, karter m.m. Alt lagt inn på en harddisk med et innhold på hele 17 gigabytes. Noe materiell ble også overlevert i ni ringpermer. Som ledd i sin presentasjon gjennomgikk han også harddiskens innhold, dens presentasjoner og filmsnutter og avsluttet med å berømme det gode samarbeid de hadde hatt i Saltverkskomiteen og medlemmenes betydelige innsats. 
Tidligere Styreleder Reidar Christoffersen sa seg overveldet over at styrets ønske for 6 år siden om en bordmodell i dag skulle munne ut i en så fantastisk datamodell. Han berømmet styret for å stille de nødvendige midler til disposisjon og takket Modellkomiteen for et svært grundig og fantastisk arbeid. Reidar mottok deretter av Arne to flotte ringpermer om Saltverkskomiteens arbeid illustrert med flotte animasjonsbilder av Arne.
Styreleder Ragnar Henriksen takket for dette betydelige bidrag til Historielagets virksomhet og berømmet komiteens solide arbeid. Han fortalte deretter at det nå var nedsatt en arbeidsgruppe for å videreforedle det mottatte materialet.
Saltverksgruppen består av leder Gunnar Olav Andersen, medlem Ragnar Henriksen, medlem Eldar Sveinung og medlem Tor Asgeir Pettersen. De vil nå, basert på det tildelte materialet, animasjonen i særdeleshet, utarbeide presentasjoner, DVDer, undervisnings- og utstillingsmateriell, kommersielle tiltak m.m De har allerede notert seg Arnes uttalelse om 3D-printed modell og at det ligger mye i bakken.
Møtet ble hevet med store tanker om museets fremtidsmuligheter
Ref. Tormod Pettersen

Fra venstre: Gunnar Olav Andersen, Finn Hansen, Tor Meilegård, Ove Halvorsen, Arne Conradsen, Bjørn Conradsen, Anne Katrine Olsen, Ragnar Henriksen, Rita Holmøy, Eldar Sveinung, Reidar Christoffersen. Tormod Pettersen tok bildet. 
 
Saltverkskomiteen: Fra Venstre Leder Arne Conradsen, Bjørn Conradsen (bisto Arne), Tor Meilegård, Ove Halvorsen
Arne Conradsen gir dokument til Reidar Christoffersen.